Адаптивність рослин різних сортів та ліній Triticum aestivum L. до засолення субстрату

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Була проведена порівняльна характеристика ростової реакції проростків насіння короткостеблових аналогів сортів м’якої пшениці Triticum aestivum L. за умов моделювання засолення субстрату. Засолення субстрату було змодельовано в результаті пророщування насіння на середовищі з додаванням розчину кухонної солі (NaCl) різних концентрацій. Проростки, сформовані насінням за умов засолення субстрату, оцінювали за їхніми морфометричними параметрами для встановлення закономірності впливу сольового стресу на рослини різних сортів та ліній Triticum aestivum L. Роботу викладено на 37 сторінках, вона містить 9 таблиць та 4 рисунки. Наведено посилання на 62 джерела літератури (23 кирилицею та 39 латиницею).
The comparison characteristic has been performed of the grow response of short-stemmed seed sprout analogue sorts of soft wheat Triticum aestivum L. on the basis of substrate salification modeling. The substrate salification was modelled as a result seed germinating in the environment adding with sodium chloride (NaCl) solution of various concentrations. The germinants formed on the basis of substrate salification were rated on their morphometric specifications to determine influence pattern of salt pressure on the plants of different sorts and Triticum aestivum L. line. Diploma thesis is expounded on 37 pages, it contains 9 tables and 4 figures. It provides links to 62 references (23 cyrillic and 39 latinic).
Опис
Ключові слова
6.040102 біологія, Triticum aestivum L., короткостебловість, солестійкість, short-stemmed, salt resistance
Бібліографічний опис
Павлінчук, О. О. Адаптивність рослин різних сортів та ліній Triticum aestivum L. до засолення субстрату = Adaptability of plants of different Triticum aestiviim L. varieties and lines to salinity substrate : дипломна робота бакалавра / О. О. Павлінчук; наук. керiвник: Т. В. Васильєва; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т, Каф. генетики та молекулярної біології. – Одеса, 2016. – 37 с.
DOI
ORCID:
УДК