Конец истории Френсиса Фукуямы. Сущность и конечная цель общей истории человечества

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Дана стаття присвячена тому, щоб показати суть і кінцеву мету ходу Загальної Історії людства у філософії Френсиса Фукуями, прояснити мету створення "наукового методу"; показати, що дві іпостасі людського існування – війна і економіка є полем діяльності і "мішенями" науки; обгрунтувати можливість або неможливість відмови від науки; прийти до розуміння необхідного зв’язку між ліберальною економікою і демократією.
Данная статья посвящена тому, чтобы показать сущность и конечную цель хода Всеобщей Истории человечества в философии Френсиса Фукуямы, прояснить цель создания "научного метода"; показать, что две ипостаси человеческого существования – война и экономика являются полем деятельности и "мишенями" науки; обосновать возможность или невозможность отказа от науки; прийти к пониманию необходимой связи между либеральной экономикой и демократией.
The given article reveals the essence and ultimate goal of World History of humanity in the philosophy of Yoshihiro Francis Fukuyama; to make clear the purpose of "scientific method" creation; to show that two opposites of the human existence, war and economy, are branches and "targets" od science; to ground possibility or impossibility of refusal of science; to come to understanding of the necessary connection between a liberal economy and democracy.
Опис
Ключові слова
демократія, лібералізм, авторіторізм, легитімність, економічна автаркія, демократия, либерализм, авториторизм, легитимность, экономическая автаркия, democracy, liberalism, authoritarianism, legitimacy, economic autarky
Бібліографічний опис
Полілог: збірник статей молодих науковців з історії, філософії, культурології
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання