Функціонування агропромислових підприємств в сучасних умовах господарювання

Анотація
Встановлено, що агропромислові підприємства є однією з домінуючих форм інтегрованих формувань агропродовольчої сфери. Проаналізовано довільну вибірку агропромислових підприємств за розмірами доходу та площі земель в обробітку, результати якої продемонстрували, що усі вони приватної форми власності, більшість з яких одноосібне володіння та партнерство. Узагальнення результатів досліджень показали, що 100% агропромислових підприємств займаються виробництвом продукції рослинництва і 35% – тваринництва. Проведено групування агропромислових підприємств за розмірами доходів, площі земельних угідь та рівнем доходу на 1 га. З'ясовано, що майже половина агропромислових підприємств не мають переробних потужностей і віднести їх до таких важко.
Установлено, что агропромышленные предприятия является одной из доминирующих форм интегрированных формирований агропродовольственной сферы. Проанализировано произвольную выборку агропромышленных предприятий по размерам дохода и площади земель в обработке, результаты которой показали, что все они частной формы собственности, большинство из которых единоличное владение и партнерство. Обобщение результатов исследований показали, что 100% агропромышленных предприятий занимаются производством продукции растениеводства и 35% – животноводства. Проведена группировка агропромышленных предприятий по размерам доходов, площади земельных угодий и уровнем дохода на 1 га. Выяснено, что почти половина агропромышленных предприятий не имеют перерабатывающих мощностей и отнести их к таким трудно.
Established that agroindustrial enterprises is one of the dominant forms of integrated units agri sector. Analyzed a random sample of agricultural enterprises by size of income and the amount of land under cultivation, the results of which showed that all of them are privately owned, most of them sole ownership and partnership. Summary results showed that 100% of agricultural enterprises engaged in crop production and 35% – livestock. A grouping of agricultural enterprises by size of income, land area and income per 1 ha. It was found that almost half of agricultural enterprises have processing capacity and assign them to such difficult.
Опис
Вісник Харківського технічного університету сільського господарства: Економічні науки. - Харків : ХНТУСГ, 2015.
Ключові слова
агропромислове підприємство, дохід, площа земель, групування, ефективність, агропромышленное предприятие, доход, площадь земель, группировка, эффективность, agriculture enterprise revenue, land area, grouping, efficiency
Бібліографічний опис
Вісник Харківського технічного університету сільського господарства