Психологічна проникливість як складова професійної компетентності майбутніх психологів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті розглядається роль і місце психологічної проникливості в структурі професійних компетентностей студентів-психологів. Закцентовано, що сучасна освітня парадигма визначається тим, наскільки у випускника вишу розвинені компетентності, що визначаються стейкхолдерами. Викладаються теоретичні основи дослідження – роботи вчених, які вивчали особливості формування професійної компетентності майбутніх фахів- ців у процесі навчання у ВНЗ, професійні компетентності сформованого фахівця, індивідуально-типологічні й середовищні характеристики в структурі професійної компетентності. Підкреслюється, що поняття психологічної компетентності в її універсальному розумінні та як стрижневого поняття в структурі професійної компетентності студентів-психологів є предметом дискусійного обговорення. Проведене авторами дослідження психологічної проникливості в структурі компе- тентностей студентів-психологів випускних курсів і її взаємозв’язку з особистісними рисами та емпатійними здібностями розширило розуміння психологічного складника професійної компетентності майбутніх психологів. Основна увага приділена психологічній проникливості як професійно важливій властивості особистості, що має складну структуру. Надано фактичні дані щодо самої структури досліджуваного феномена, індивідуальних особливостей психологічної проникливості та її складників показників в окремих людей. Проаналізо- вано, як виявлені взаємозв’язки психологічної проникливості з особистісними якостями особистості впливають на формування професійних компетентностей майбутніх психологів. Підкреслено, що психологічна проникливість взаємопов’язана з емпатійними здібностями особистості, але не є вза- ємозамінною з ними. Рекомендовано проведення професійної діагностики психологічних компетентностей як для професіоналів, котрі працю- ють психологами, так і для молодих фахівців. Наголошено, що своєчасні корекційні та тренінгові заходи здатні запобігти виникненню складнощів в оволодінні професією. Як перспективу подальших дослі- джень зазначено розширення контингенту досліджуваних.
The article deals with the role and place of psychological insight in the structure of professional competencies of students-psychologists. It is emphasized that the modern educational paradigm is determined by the extent to which the graduate has developed competencies determined by stakeholders. Theoretical bases of research are presented – works of scientists who investigated features of formation of professional competence of future experts in the course of training in high school, professional competences of the formed expert, individual-typological and environmental characteristics in structure of professional competence. It is emphasized that the concept of psychological competence in its universal sense and as a core concept in the structure of professional competence of students of psychology is the subject of discussion. The authors' study of psychological insight into the structure of competencies of graduate psychology students and its relationship with personality traits and empathic abilities expanded the understanding of the psychological component of professional competence of future psychologists. The main focus is on psychological insight as a professionally important personality trait that has a complex structure. The actual data on the very structure of the studied phenomenon, and on the individual features of psychological insight and its components in individuals are given. It is analyzed how the identified relationships of psychological insight with personal qualities of personality affect the formation of professional competencies of future psychologists. It is emphasized that psychological insight is interrelated with the empathic abilities of the individual, but is not interchangeable with them. It is recommended to conduct professional diagnostics of psychological competencies both for professionals working as psychologists and for young professionals. It is emphasized that timely corrective and training measures can prevent difficulties in mastering the profession. As a prospect for further research, the expansion of the contingent of subjects is noted.
Опис
Ключові слова
професійна компетентність, психологічна компетентність, психологічна проникливість, студент-психолог, емпатійні здібності, особистісні риси, professional competence, psychological competence, psychological insight, student-psychologist, empathic abilities, personality traits
Бібліографічний опис
Габітус
ORCID:
УДК