Ґрунти острова Зміїний: морфологія, літологія, засоленість

Анотація
Висвітлені результати вперше проведеного у 2003 році вивчення морфології, гранулометричного складу і засоленості ґрунтів острова Зміїний. На міжскельних ділянках поверхні острова сформувались чорноземи неповнорозвинені та чорноземи короткопрофільні піщанисто-супіскові і піщанисто-легкосуглинкові сильнощебенюваті (сильнокам’янисті). Завдяки постійному аерально-імпульверизаційному привносу солей з оточуючої акваторії Чорного моря нижня частина профіля чорноземів характеризується слабким (рідше середнім) ступенем засоленості, в основному солями хлоридно-натрієвого хімізму.
Освещены результаты впервые проведенного в 2003 году изучения морфологии, гранулометрического состава и засоленности почв острова Змеиный. На межскальных участках поверхности острова сформировались черноземы неполноразвитые и черноземы короткопрофильные песчано-супесчаные и песчано-легкосуглинистые сильнощебнистые (сильнокаменистые). Благодаря постоянному аэрально-импульверизационному привносу солей с окружающей акватории Черного моря нижняя часть профиля черноземов характеризуется слабой (реже средней) степенью засоленности, в основном солями хлоридно-натриевого химизма.
The results of grain size studies and soil salinization investigation carried out in 2003 for the first time are described. On interrocky plots of island surface undeveloped chernozems and short profiled hard sandy loamy and sand easy loam soils were formed. Because of aerational and impulverizational bringing of salts from the Black Sea lower part of chernozem profile is characterized with low (rarely average) soil salinization degree, mainly with chloride-sodium chemizm salts.
Опис
Ключові слова
острів Зміїний, чорноземи неповнорозвинені, чорноземи короткопрофільні, щебенюватість, засоленість, остров Змеиный, черноземы неполноразвитые, черноземы короткопрофильные, щебнистость, засоленность, Zmeiny Island, undeveloped chernozems, shortprofiled chernozems, crushed stone soil composition, salinization
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК