Рівнева структура мовленнєвих актів похвали і схвалення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2007
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Стаття присвячена дослідженню ілокутивних функцій оцінних мовленнєвих актів похвали та заохочення та визначенню лексичних, граматичних та інтонаційних особливостей мовленнєвих актів похвали та заохочення. В статті розмежовано терміни схвалення, похвала і заохочення; розглянуто можливі реакцій на репліки, що виражають схвалення.
Статья посвящена исследованию иллокутивных функций оценочных речевых актов похвалы и поощрения, определению лексических, грамматических и интонационных особенностей речевых актов похвалы и поощрения. В статье разграничиваются термины одобрение, похвала, поощрение; рассматриваются возможные реакции на реплики, выражающие одобрение.
The article is devoted to the investigation of illocutionary functions of praising and encouraging evaluative speech acts and the definition of lexical, grammatical and intonation peculiarities of praising and encouraging speech acts. In the article the terms approval, praise and encouragement have been differentiated: possible responses to the clues, expressing approval, have been considered.
Опис
Ключові слова
похвала, заохочення, мовленнєві акти, реакція, поощрение, речевые акты, реакция
Бібліографічний опис
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка
DOI
ORCID:
УДК