Особливості вигорання поруватих частинок коксу вугілля

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Проводиться порівняння емпіричних і теоретичних залежностей густини частинки коксів від її діаметру при її горінні. На відміну від усталених уявлень, що всередині частинки в порах кисень дифундує переважно кнудсенівською дифузією, при порівнянні з чисельними розрахунками показано, що всередині пор повинна відбуватися переважно об'ємна дифузія. Кисень не встигає потрапляти всередину перехідних і мікропор. Для певної області горіння (високе значення внутрішнього дифузійно-кінетичного відношення Sev > 5) отримано аналітичний вираз, що описує зв'язок між густиною і діаметром частинки в припущенні молекулярної дифузії кисню всередині пор частинок коксу. Показано, що, при горінні частинок вугільного пилу з діаметром менше 150 мкм значення Sev можуть були менші за 5. По визначеному показнику степеня в отриманій залежності можна визначити значення ефективної питомої поверхні пор коксу вугілля.
Проводится сравнение эмпирических и теоретических зависимостей плотности частицы кокса от её диаметра при ее горении. В отличие от устоявшихся представлений,что внутри частицы в порах кислород диффундирует преимущественно кнудсенивской диффузией, при сравнении с численными расчетами показано, что внутри пор должна происходить преимущественно объемная диффузия. Кислород не успевает попадать внутрь переходных и микропор. Для определенной области горения (высокое значение внутреннего диффузионно-кинетического отношение Sev> 5) получено аналитическое выражение, описывающее связь между плотностью и диаметром частицы в предположении молекулярной диффузии кислорода внутри пор частиц кокса. Показано, что при горении частиц угольной пыли с диаметром менее 150 мкм значение Sev могут были меньше 5. По определенному показателю степени в полученной зависимости можно определить значение эффективной удельной поверхности пор кокса угля.
A comparison of empirical and theoretical dependences of coke particle density on the diameter during its combustion is carried out. In contrast to the established notions that oxygen diffuses inside the particle in the pores mainly by Knudsen diffusion, in comparison with numerical calculations it is shown that mainly bulk diffusion should occur inside the pores. Oxygen does not have time to get inside the transients and micropores. For a certain combustion region (high value of the internal diffusion-kinetic ratio Sev> 5), an analytical expression is obtained that describes the relationship between density and particle diameter under the assumption of molecular diffusion of oxygen within the pores of coke particles. It is shown that when burning particles of coal dust with a diameter of less than 150 μm, the values of Sev could be less than 5. According to a certain degree in the obtained dependence, you can determine the value of the effective specific surface area of the coke pores.
Опис
Ключові слова
частинка коксу, горіння, густина, діаметр, питома поверхня пор, частица кокса, горения, плотность, диаметр, удельная поверхность пор, coke particle, combustion, density, diameter, specific pores surface area
Бібліографічний опис
Фізика аеродисперсних систем = Physics of aerodisperse systems
DOI
ORCID:
УДК