Адміністративно-правове регулювання міграційних відносин в Україні (науково-методологічні підходи)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Київський університет
Анотація
У роботі аналізуються представлені в юридичній літературі науково-методологічні підходи до дослідження правового регулювання міграційних відносин в Україні. Конста- тується, що жоден з існуючих науково-методологічних підходів не розкриває в повному обсязі специфіку правового регулювання міграційних відносин, проте створює сприятливі умови для виникнення численних суперечливих висновків, підходів і концепцій. Піддаються критичному аналізу думки вчених щодо місця міграційного права серед елементів сис- теми права України та розкриваються помилки в методології дослідження правового регулювання міграційних відносин. Аргументується думка, що міграційні відносини є предметом адміністративно-правового регулювання, водночас дискусійним залишається питання щодо статусу міграційного права в системі адміністративного права України. У науково-дослідних працях, які присвячені правовому регулюванню міграційних відно- син, використовуються чотири основні науково-методичні прийоми: 1) через аналіз змісту нормативно-правових актів, які регулюють міграційні відносини; 2) через ха- рактеристику предмета й метода правового регулювання міграційних відносин; 3) че- рез елементи механізму правового регулювання міграційних відносин; 4) через харак- теристику елементів міграційного правового режиму. На жаль, отримані при цьому результати є суперечливими за змістом та не завжди переконливими. Зазначається, що в дослідженнях правового регулювання міграційних відносин спо- стерігаються дві крайності. Перша пов’язана з теоретизуванням проблем міграцій- но-правого регулювання, коли за теоретичними конструкціями іноді не бачать про- блем практично-прикладного характеру. Тобто йдеться про спроби деяких учених обґрунтувати необхідність виділення в системі права України такої самостійної галузі права, як міграційне право, про штучний відрив від конституційних або адмі- ністративних правовідносин так званих міграційних правовідносин тощо. При цьому вчені іноді не помічають свій згубний і руйнівний вплив на систему національного пра- ва, оскільки дроблення права на більш дрібні елементи завжди призводить до проти- річ між ними, а в підсумку може призвести до втрати системою права України своєї основної ознаки – системності. Друга крайність у дослідженнях міграційних процесів в Україні полягає в аналізі емпіричних даних у сфері міграції без застосування загаль- них теоретичних підходів. Тобто висновки й рекомендації щодо поліпшення чинного міграційного законодавства робляться виключно на підставі аналізу статистичних даних без залучення теоретичних знань. Справді, наука про міграцію без практики є мертвою, адже наука загалом виникла та існує для вирішення проблем, що виникають на практиці. Водночас не варто забувати, що практика без науки є сліпою, а тому розвиток міграційного законодавства та поліпшення діяльності суб’єктів, що реалі- зують державну міграційну політику, є неможливими без напрацювання й системати- зації наукових знань про міграцію, міграційні процеси та міграційні відносини.
The work analyzes the scientific and methodological approaches presented in the legal literature concerning the study of legal regulation of migration relations in Ukraine. It is stated that none of the existing scientific and methodological approaches does not fully disclose the specifics of legal regulation of migration relations, but creates favorable conditions for the emergence of numerous contradictory conclusions, approaches and concepts. Subjects a critical analysis of the scientists’ opinion on the place of migration law among the elements of the Ukrainian legal system and reveals errors in the research methodology of the legal regulation of migration relations. It is argued that migration relations are the subject of administrative-legal regulation, however, the question remains as to the status of migration law in the system of administrative law of Ukraine. In research works devoted to the legal regulation of migration relations, four basic scientific methods are used: 1) through the analysis of the content of the legal acts regulating the migration relations; 2) through the characterization of the subject and method of legal regulation of migration relations; 3) through the elements of the mechanism of legal regulation of migration relations; 4) through the characteristics of the elements of the migration legal regime. Unfortunately, the results obtained here are controversial in content and are not always convincing. It is noted that in studies of legal regulation of migration relations there are two extremes. The first extreme is connected with the theorizing of problems of migration-right regulation, when theoretical constructions sometimes do not see problems of practical-applied nature. In other words, it is about attempts by some scholars to justify the need to allocate in the system of law of Ukraine such an independent branch of law as migration law, the artificial separation from constitutional or administrative legal relations, so-called, migration legal relations, etc. At the same time, scientists sometimes do not notice their pernicious and devastating effects on the system of national law, since fragmentation of the law into smaller elements always leads to contradictions between them, and in the end, it can lead to the loss of the system of law of Ukraine of its main characteristic – systemic. The second extreme in the research of migration processes in Ukraine is the analysis of empirical data in the field of migration without the application of general theoretical approaches. That is, the conclusions and recommendations for improving the current migration law are made solely on the basis of statistical analysis without involving theoretical knowledge. Indeed, science, including the science of migration, without practice is dead, because science has arisen and exists to solve problems that arise in practice. At the same time, one should not forget that practice without science is blind, and therefore the development of migration legislation and improvement of the activities of subjects implementing the state migration policy is impossible without the development and systematization of scientific knowledge about migration, migration processes and migration relations.
Опис
Ключові слова
правове регулювання, міграційні відносини, адміністративно- правове регулювання міграційних відносин, науково-методологічні підходи, legal regulation, migration relations, administrative-legal regulation of migration relations, scientific and methodological approaches
Бібліографічний опис
Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ : Київський університет,– 2018.
DOI
ORCID:
УДК