Відносини між ЄС та Бразилією, Аргентиною, Мексикою: економіко-політичний контекст

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
В статті розглядаються економічно-політичні напрямки співробітництва ЄС з провідним країнам Латинської Америки – Бразилією, Аргентиною та Мексикою. Доведено, що в умовах зміни міжнародного порядку країни Латинської Америки будуть все більше залучені до пошуків нової моделі взаємодії з світовою спільнотою, особливо у сфері ресурсного потенціалу та більш глибокого співробітництва з країнами ЄС. Угода про зону вільної торгівлі прискорила ці процеси та дала можливість Бразилії,Аргентині і Мексиці вийти на нові міжнародні ринки. Метою статті є аналіз еволюції в економічних і політичних відносин між ЄС та провідними державами Латинської Америки. Методи дослідження. З допомогою методу «Case-study» вдалося зосередитися на виділенні головних та проблемних напрямках співпраці ЄС з Бразилією, Аргентиною та Мексикою. Цей метод застосовують для дослідження окремих країн, політичних систем, конкретних політичних явищ. В роботі було також використано такі методи, як аналіз та синтез. Порівняльний метод дозволив провести паралелі між країнами та напрямками і обсягом співпраці з кожною з них. Наукова новизна полягає у розгляді малодослідженого напрямку відносин Європейського Союзу та провідних країн Латинської Америки. Здійснено аналіз співробітництва міжнародних акторів через призму трансатлантичних відносин у сфері економіки та політики країн ЄС з Бразилією, Аргентиною та Мексикою. У висновках наголошується на позитивній динаміці співпраці ЄС та провідних країн Латинської Америки. Підкреслено, що активна співпраця, розвиток економічних та політичних напрямків співробітництва в майбутньому можуть призвести до створення найбільшої в світі зони торгівлі між ЄС та МЕРКОСУР. Зазначено, що формування латиноамериканського вектора політики у зовнішньополітичній стратегії ЄС призвело до поглиблення відносин з Бразилією, Аргентиною та Мексикою.
The article considers the main directions of EU cooperation between Brazil, Argentina and Mexico. It was proved that Latin American countries will increasingly be involved in the search for a new model of interaction between the world community in the context of changes in the international order. This is especially true for resource potential and deeper cooperation with EU countries. The agreement on a common trade area only strengthened these processes and enabled the leading countries of Latin America to enter new international markets. The aim of the article is to consider the evolution of relations between the EU and the leading states of the Latin America region. Research methods. Using the case study method helped to focus on the shared main and problematic areas of cooperation between the EU, Brazil, Argentina and Mexico. This method is used to study individual countries, political systems, and specific political phenomena. Such methods as analysis and synthesis and the comparative approach made it possible to draw parallels between the countries and the scope of cooperation between relationship participants. The scientific novelty consists in the systematization and consideration of new research areas in the bilateral relations of the European Union countries and the leading countries of Latin America. The international actors' cooperation in the economic and political sphere of the EU countries with Brazil, Argentina and Mexico was analyzed through the prism of transatlantic relations. In the conclusions of the work, the positive dynamics of cooperation between the EU and the leading countries of the Latin American region are indicated. It is emphasized that active collaboration and the development of economic and political directions of cooperation may lead to the creation of the world's largest trade zone between the EU and MERCOSUR in the future. It is noted that the formation of the Latin American policy vector in the EU's foreign policy strategy led to the deepening of relations with Brazil, Argentina and Mexico.
Опис
Ключові слова
трансатлантичні відносини, ЄС, Бразилія, Аргентина, Мексика, Латинська Америка, transatlantic relations, EU, Brazil, Аrgentina, Mexico, Latin America
Бібліографічний опис
Американська історія та політика: наук. журнал
ORCID:
УДК