Біфуркаційний характер розвитку фінансової системи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Постійні зміни в економіці у сучасних умовах зумовили прояву нових якостей і закономірностей економічного простору, формування нових реалій та підходів. Однієї з таких закономірностей є збільшення ролі невизначеності у розумінні специфіки сучасних процесів розвитку. Враховуючи те, що більше значення в економіці набувають нерівноважні процеси та нелінійні за своєю природою взаємодії, наявність каналів позитивного зворотного зв`язку, обумовлює необхідність впровадження нових підходів, які б враховували такі специфічні властивості складної системи,як: самоорганізацію(саморефлексію), гетерархію, емерджентність, відкритість, багаторівневість,релятивізм, циклічний характер розвитку. Одним із таких нових підходів, який відповідає сучасним вимогам та обґрунтовує сучасні структурні зміни у системі, є синергетика.
Опис
Ключові слова
біфуркація, фінансова система, розвиток
Бібліографічний опис
Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи: зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 грудня 2015 року м. Одеса / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІІПО, Каф. економіки та моделювання ринкових відносин ; гол. редкол. Т. О. Журавльова. – Одеса: Бондаренко М.О., 2015.
DOI
ORCID:
УДК