Методика обліку амортизації активів підприємств. Розкриття основних теоретичних аспектів амортизації на мікро- та макрорівнях

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний політехнічний університет
Анотація
Досліджені основні методи амортизації та строки експлуатації основних засобів у відповідності до нормативної бази, а також зосереджена увага на визначенні основних функцій амортизації в сучасних умовах на макро- та мікрорівнях.
Исследованы основные методы амортизации и сроки эксплуатации основных средств в соответствии с нормативной базой, а также сосредоточено внимание на определении основных функций амортизации в современных условиях на макро- и микроуровнях.
The basic methods of depreciation and service lives of fixed assets in accordance with the regulatory framework, and focused attention on determining the basic functions of depreciation in the current conditions at the macro- and micro-levels.
Опис
Ключові слова
амортизація, облік, методи амортизації, функції амортизації, амортизация, учет, методы амортизации, функции амортизации, depreciation, accounting, depreciation methods, depreciation functions
Бібліографічний опис
Економіка: реалії часу = Economics: time realities
DOI
ORCID:
УДК