Безпека життєдіяльності та основи охорони праці (модуль основи охорони праці) : метод. вказів. (рекоменд.) до вивч. навч.дисципл. для підгот. бакалаврів (першого рівня вищої освіти) за спец. 073 «Менеджмент і адміністрування», 071 «Облік і оподаткування», 051 «Економіка», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денного відділення

Анотація
Навчальна програма дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» (модуль основи охорони праці) розроблена і викладається для студентів економіко-правового факультету на першому курсі денної форми навчання за спеціальностями 073 «Менеджмент і адміністрування», 071 «Облік і оподаткування», 051 «Економіка», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти у другому семестрі. Планом навчального процесу для вивчення курсу цієї дисципліни відведено 3 кредити (60 годин учбових занять). З них на лекції передбачено – 14 годин, на семінарські заняття – 10 годин, на самостійну роботу – 36 годин. Дисципліна вивчається із застосуванням кредитно-модульної системи (КМС) і складається з одного змістовного модуля. Формою контролю є іспит. Предметом вивчення модулю основи охорони праці є фактори виробничого середовища, організаційно-технічні і санітарно-гігієнічні умови, у яких здійснюється трудова діяльність людини, а також система правових заходів щодо виконання правил техніки безпеки, виробничої санітарії та охорони праці. Міждисциплінарні зв’язки: трудове право, право соціального забезпечення, адміністративне право, конституційне право. Метою викладання навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» (модуль основи охорони праці) є формування у майбутніх фахівців з вищою освітою необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з правових і організаційних питань охорони праці, гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки, визначеного відповідними державними стандартами, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров’я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності.
Опис
Ключові слова
безпека життєдіяльності, охорона праці, модульне навчання, теоретичні засади, правові основи, підприємство, державний нагляд, економічні аспекти, основи техніки безпеки, пожежна безпека
Бібліографічний опис
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці (модуль основи охорони праці) : метод. вказів. (рекоменд.) до вивч. навч.дисципл. для підгот. бакалаврів (першого рівня вищої освіти) за спец. 073 «Менеджмент і адміністрування», 071 «Облік і оподаткування», 051 «Економіка», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денного відділення. – Одеса : Фенікс, 2019. – 64 с.
DOI
ORCID:
УДК