Інноваційна діяльність ТНК та її роль у розвитку світової економіки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
В статті досліджено сучасні особливості транснаціоналізації світової економіки. Особливу увагу приділено інноваційній діяльності ТНК. Здійснено регіональний та галузевий аналіз інноваційної діяльності ТНК на сучасному етапі розвитку світового господарства. На основі регресійного аналізу виявлено особливості впливу транснаціоналізації та інноваційної діяльності компаній на зростання світової економіки.
В статье исследованы современные особенности транснационализации мировой экономики. Особое внимание уделено инновационной деятельности ТНК. Осуществлен региональный и отраслевой анализ инновационной деятельности ТНК на современном этапе развития мирового хозяйства. На основе регрессионного анализа выявлены особенности влияния транснационализации и инновационной деятельности компаний на развитие мировой экономики.
The article focuses on the main tendencies of global transnationalization process of the world economy. Special attention is paid to innovative activity of the TNCs. For proper illustration of the selected topic, the article contains regional and industrial analysis. Due to regression model the peculiarities of transnationalization and companies’ innovative activity impact on world economy growth are determined.
Опис
Ключові слова
ТНК, траснаціоналізація, інноваційна діяльність, міжнародна виробнича діяльність, інвестиції в технологічний розвиток, транснационализация, инновационная деятельность, международная производственная деятельность, инвестиции в технологическое развитие, TNCs, transnationalization, innovative activity, international production, investments into technological growth, innovative competitiveness
Бібліографічний опис
Науковий вісник Ужгородського національного університету
DOI
ORCID:
УДК