Акцесорні мінерали і потенційна рудоносність геологічних об’єктів

Анотація
Інформацію з акцесорних мінералів важливо використовувати для кореляції “німих” товщ, реконструкції вихідного складу метаморфітів, визначення ходу петрогенетичного процесу, у разі оцінки потенційної рудоносності конкретних об’єктів. В основі інтерпретації цієї інформації є методи розрахунку парагенетичних асоціацій різних груп акцесоріїв і генераційний аналіз циркону. Теоретична основа цих методів – онтогенія і філогенія мінера-лів. Запропоновано алгоритм вирішення питання про потенційну рудоносність конкретних геологічних тіл. Метод дає змогу визначити характер і тип зруденіння та в комплексі з геологічною інформацією, отриманою під час картування, визначити територію розшуків. Аналіз кількісно-генетичної інтерпретації інформації з акцесорних мінералів дає змогу на стадії геологічного знімання прогнозувати потенційну рудоносність плутонічних утворень.
It is important to use the information on accessory minerals for correlation of “barren” series, the reconstruction of the metamorphic rocks original composition and petrogenetic process, evaluation of the potential ore-bearing of concrete objects. The methods of calculation of different group accessory minerals paragenetic associations and generational analysis of zircon are the basis of this information interpretation. The theoretical basis of these methods is the ontogeny and phylogeny of the minerals. The algorithm for solving the issue of potential ore-bearing specific geological bodies has been proposed. The method makes it possible to determine the nature and type of mineralization, and in conjunction with information obtained during geologic mapping, – to define the territory for useful components searches. Analysis of quantitative-genetic interpretation of information on accessory minerals allows predicting the potential ore content of plutonic rocks at the stage of geological survey.
Информацию об акцессорных минералах важно использовать для корреляции “немых” толщ, реконструкции исходного состава метаморфитов, реконструкции петрогенетического процесса, оценки потенциальной рудоносности конкретных объектов. В основе интерпретации этой информации лежат методы расчета парагенетических ассоциаций разных групп акцессорных минералов и генерационный анализ циркона. Теоретической основой этих методов являются онтогения и филогения минералов. Предложено алгоритм решения вопроса о потенциальной рудоносности конкретных геологических тел. Метод дает возможность определять характер и тип оруденения, а в комплексе с геологической информацией, полученной при картировании, – территорию поисков. Анализ количественно-генетической интерпретации информации об акцессорных минералах позволяет на стадии геологической съемки прогнозировать потенциальную рудоносность плутонических образований.
Опис
Ключові слова
акцесорні мінерали, генетична мінералогія, рудоносність, гранітоїди, Український щит, accessory minerals, genetic mineralogy, ore content, granitoids, Ukrainian Shield, акцессорные минералы, генетическая минералогия, рудоносность, гранитоиды, Украинский щит
Бібліографічний опис
Мінералогічний збірник=Mineralogical collection
DOI
ORCID:
УДК