Вплив синтетичних похідних порфіринів і флуорену та поверхнево-активних речовин на активність і біосинтез α-амілази Bacillus subtilis 147

Анотація
Вперше вивчений вплив деяких синтетичних похідних порфіринів і флуорену та поверхнево-активних речовин на біосинтез та активність α-амілази Bacillus subtilis 147. Показано, що досліджені сполуки викликали пригнічення як активності, так і біосинтезу даного ферменту. Лише германієвий комплекс мезо-тетрафенілпорфірин хлориду у концентрації 0,01 % і цинковий комплекс мезо-тетрафенілпофірину у концентрації 0,1 % не впливали на синтез та активність α-амілази B. subtilis 147.
Впервые изучено влияние некоторых синтетических производных порфиринов и флуорена и поверхностно-активных веществ на биосинтез и активность α-амилазы Bacillus subtilis 147. Показано, что исследованные соединения вызывали угнетение как активности, так и биосинтеза данного фермента. Только германиевый комплекс мезо-тетрафенилпорфирин хлорида в концентрации 0,01% и цинковый комплекс мезо-тетрафенилпорфирина в концентрации 0,1% не влияли на синтез и активность α-амилазы B. subtilis 147, соответственно.
For the fi rst time the effect of certain synthetic derivatives of porphyrins and fl uorene and surfactants on the biosynthesis and α-amylase activity of Bacillus subtilis 147 was studied. It is shown that the test compounds inhibited the both activity and biosynthesis of the enzyme. Only germanium complex of mesotetraphenylporphyrin chloride at a concentration of 0,01%, and zinc complex of meso-tetraphenyl porphyrin at a concentration of 0,1% did not affect on the synthesis and activity of B. subtilis 147 α-amylase, respectively. The paper is presented in Ukrainian.
Опис
Ключові слова
α-амілаза, Bacillus subtilis, синтетичні похідні порфіринів і флуорену, поверхнево- активні речовини, α-амилаза, синтетические производные порфиринов и флуорена, поверхностно-активные вещества, α-аmylase, synthetic porfi rine and fl uorene derivatives, surfactants
Бібліографічний опис
Мікробіолог. журнал
DOI
ORCID:
УДК