Вартісна модель оцінки діяльності компанії: переваги та недоліки використання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Сучасний етап розвитку теорії корпоративних фінансів характеризується імплементацією вартісно-оріентованої моделі управління в систему стратегічного менеджменту зарубіжних та вітчизняних компаній. Вартісно-орієнтоване управління (Value based Management, VBM) означає підхід до прийняття фінансово-економічних рішень на підприємстві, що грунтується на пріоритетності інтересів власників та необхідності максимізації ринкової вартості власного капіталу з урахуванням цілей стейкхолдерів (інших зацікавлених сторін) як додаткової угоди. На відміну від традиційних підходів, VBM передбачає використання для оцінки ефективності прогнозної інформації щодо майбутніх грошових потоків і ризиків, а основним критерієм оцінювання ефективності є величина створеної доданої вартості для власників.
Опис
Ключові слова
вартісно-оріентовані моделі управління, корпоративні фінанси, компанія, менеждмент
Бібліографічний опис
Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 22-24 вересня 2016 р. / / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ; відп. ред. О. В. Горняк. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016. – 92 с.
DOI
ORCID:
УДК