Мікробіологічні та хімічні показники охолоджувальних вод Південно-Української атомної електростанції до та після біологічної очистки

Ескіз недоступний
Дата
2018
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У воді річки Південний Буг та Ташликського водосховища значення індексу ЛКП і ЗМЧ було максимальним в теплу пору року. Найбільший рівень біологічного забруднення алохтонною мікробіотою спостерігався у воді річці Південий Буг, що підживлює Ташлицьке водосховище. Результати хімічного і мікробіологічного моніторингу свідчать про ефективність процесів біологічного самочищення у Ташлицькому водосховищі. Встановлена ефективність використання нової комплексної біотехнології для очищення охолоджувальної води від важких металів. Роботу викладено на 60 сторінках, вона містить 9 таблиць та 7 рисункив. Наведено посилання на 61 джерело літератури (57 і кирилицею та 4 латиницею).
In the water of the Southern Bug and Tashlyk Reservoir, the value of the LKP and LMW index was maximum in the warm season. The highest level of biological contamination with alochton microbiote was observed in the water of the Southern Bug River, which feeds the Tashlyk reservoir. The results of chemical and microbiological monitoring indicate the effectiveness of processes of biological self-purification in Tashlyk Reservoir. The efficiency of using a new complex biotechnology for cleaning of cooling water from heavy metals has been established. The work is presented on page 60, it contains 9 tables and 7 drawings. Reference is made to 61 sources of literature (57 and cyrillic alphabet and 4 latin letters).
Опис
Ключові слова
091 біологія, мікробіологічні та хімічні показники, охолоджувальні води, атомна електростанція, microbiological and chemical parameters, cooling water, nuclear power plan
Бібліографічний опис
Чернишова, М. О. Мікробіологічні та хімічні показники охолоджувальних вод Південно-Української атомної електростанції до та після біологічної очистки = Microbiological and chemical parameters of cooling waterof South Ukraine Nuclear Power Plant before and after biological treatment / М. О. Чернишова; наук. кер. Т. В. Гудзенко; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т, Каф. мікробіології, вірусології та біотехнології. – Одеса, 2018. – 60 с.
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання