Специфіка функціонування поетонімів на позначення головної героїні роману С. Мейер «Twilight»

Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Статтю присвячено розгляду особливостей функціонування онімів на позначення протагоніста роману С. Мейер «Twilight». Було зроблено спробу схарактеризувати образний потенціал цих антропонімів.
Статья посвящена рассмотрению особенностей функционирования онимов, обозначающих протагониста романа С. Мейер «Twilight». Была осуществлена попытка охарактеризовать образный потенциал этих антропонимов.
The article is dedicated to the peculiarities of functioning of onyms used to denote the protagonist of S. Meyer’s novel «Twilight». An attempt was made to characterize an imagery potential of such anthroponyms.
Опис
Ключові слова
літературна ономастика, художній текст, поетонім, литературная ономастика, художественный текст, поэтоним, literary onomastics, artistic text, poetonym
Бібліографічний опис
Записки з ономастики = Opera in onomastica
DOI
ORCID:
УДК