Ліквідність балансу підприємства та методика її визначення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті досліджено теоретичні та методологічні засади аналізу ліквідності активів та пасивів підприємства. Визначено економічну сутність ліквідності балансу на підприємстві. З’ясовано та проаналізовано найбільш розповсюджені методи аналізу ліквідності балансу підприємства. Виявлено основні недоліки традиційних способів визначення рівня ліквідності господарських засобів та джерел їх формування на підприємстві. Запропоновано альтернативну концепцію щодо визначення рівня ліквідності активів та пасивів підприємства, що містить вагові коефіцієнти для кожної групи активів і пасивів залежно від рівня їх ліквідності, із використанням підсумкового інтегрального показника ліквідності. Апробовано альтернативну методику визначення рівня ліквідності балансу на прикладі АТ «ВО «Конті» протягом 2016–2019 рр.
В статье исследованы теоретические и методологические основы анализа ликвидности активов и пассивов предприятия. Определена экономическая сущность ликвидности баланса на предприятия. Выяснены и проанализированы наиболее распространенные методы анализа ликвидности баланса предприятия. Выявлены основные недостатки традиционных способов определения уровня ликвидности хозяйственных средств и источников их формирования на предприятии. Предложена альтернативная концепция касательно определения уровня ликвидности активов и пассивов предприятия, которая содержит весовые коэффициенты для каждой группы активов и пассивов в зависимости от уровня их ликвидности, с использованием итогового интегрального показателя ликвидности. Апробирована альтернативная методика определения уровня ликвидности баланса на примере АО «ПО «Конти» в течение 2016–2019 гг.
The article explores the theoretical and methodological basis of the analysis of the liquidity of the company’s assets and liabilitiesliabilities. The economic essence of the liquidity of the balance sheet for the enterprises has been determined. The most common methods of analyzing the liquidity of the company's balance sheet have been clarified and analyzed. The main shortcomings of traditional ways of determining the level of liquidity of economic assets and sources of their formation in the enterprise have been revealed. An alternative concept has been proposed to determine the level of liquidity of the company's assets and liabilities, which contains weighting factor for each group of assets and liabilities, depending on their level of liquidity, using the final integrated liquidity indicator. An alternative method of determining the level of liquidity of the balance sheet has been tested on the example of the Company “Conti” during 2016–2019. Balance sheet liquidity is the ability of the enterprise to convert its assets into payment means to repay current and long-term liabilities in an acceptably short period of time. The level of liquidity of the balance sheet of the enterprise is determined by some liquidity ratios. According to the standard methodology, the final liquidity indicator is the general liquidity indicator, the calculation of which involves the grouping of assets on the basis of liquidity; liabilities – the urgency of payment. However, this indicator doesn’t take into account the degree of liquidity of asset groups and the urgency of paying groups of liabilities, which leads to distortions in its values. An alternative methodology for determining the level of liquidity of the company’s balance sheet is the calculation of the single integral liquidity indicator. The principle of calculating this indicator is based on the calculation of the general liquidity indicator with the introduction of additional groups of assets and liabilities, as well as weight coefficients for each group. The main advantage of using an alternative technique is a higher accuracy of determining the level of liquidity of the enterprise balance sheet, the main drawback is the increase in the complexity of calculations.
Опис
Ключові слова
ліквідність, баланс підприємства, методика оцінки ліквідності, коефіцієнти ліквідності, інтегральний показник ліквідності, ликвидность, баланс предприятия, методика оценки ликвидности, коэффициенты ликвидности, интегральный показатель ликвидности, liquidity, company balance sheet, liquidity assessment methodology, liquidity ratios, integrated liquidity indicator
Бібліографічний опис
Приазовський економічний вісник: електронний науковий журнал