Острів Зміїний. Історія та археологія

Ескіз
Дата
2008
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Монографію підготовлено в рамках наукового проекту ОНУ імені І. І. Мечникова Острів Зміїний. У даній монографії узагальнені результати наземних та підводних досліджень археологічної та історико-культурної спадщини острова, яка дає неоціненну можливість пролити світло на особливості використання специфічної острівної екосистеми мешканцями Північно-Західного Причорномор'я від античності до наших днів та зрозуміти на цій підставі перспективи подальшого плідного практичного використання можливостей даного простору. В монографії запропонований новий теоретичний підхід до визначення культурної своєрідності культурного простору о. Зміїний, який базується на теорії жилого простору та на методиці моделювання його ментальної карти. В результаті стає можливим визначити відмінні риси в історії людностей, чиї історичні долі були повязані з островом, та виявити динаміку системи сприйняття острова населенням прилеглих територій від античності до наших днів.
The monograph is prepared in frames of scientific project of Odesa National I. I. Mechnikov University Zmiinyi Island. Current monograph summarizes results of land and underwater investigations of archaeological, historical and cultural heritage of the island and provides possibility to clarify specificity of exploration of the Islands ecosystem by North-Western Black Sea region inhabitants and to understand on this basis perspectives of further fruitful practical use of this territory potential. New theoretic approach to detection of cultural peculiarities of cultural space of Zmiinyi Island is proposed in the monograph; the approach is based on living space theory and on the methods of living space mental map modeling. As a result it becomes possible to define specific features of history of population whose history was connected with the Island, and to reveal dynamics of the Islands comprehension by inhabitants of adjacent territories since antiquity to recent days.
Опис
Рецензенти: д-р іст. наук, ст. наук. співробітник І. В. Бруяко д-р іст. наук, ст. наук. співробітник Н. О. Гаврилюк д-р іст. наук, проф. О. М. Дзиговський
Ключові слова
острів Зміїний, археологічна та історико-культурна спадщина острова, Північно-Західне Причорномор'є, острівна екосистема, Zmiinyi Island, North-Western Black Sea region
Бібліографічний опис
Острів Зміїний. Історія та археологія : монографія / В. А. Сминтина, О. В. Сминтина, С. Б. Охотніков [та ін.] ; відп. ред. О. В. Сминтина ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. Одеса : Астропринт, 2008. X, 178 с., [10] арк. іл. (Наук. проект Острів Зміїний / керівник проекту В. А. Сминтина).
DOI
ORCID:
УДК