Роль науково-дослідної діяльності студентів у ході формування їх вторинної мовленнєвої особистості

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Основною метою даного дослідження є встановлення ролі науково- дослідної роботи студентів у процесі формування найвищого рівня їх комунікативної спроможності іноземною мовою, що охоплюється поняттям вторинної мовленнєвої особистості. Одним із завдань даної наукової розвідки є визначення змісту понять мовна особистість, мовленнєва особистість, вторинна мовна особистість, вторинна мовленнєва особистість. У ній також встановлюється кореляція між зазначеними поняттями та поняттям комунікативної компетенції
Summary. The main aim of this research is determining of the students’ scientific-research work in the process of formation of the highest degree of their communicative ability, which is embraced by the notion of the secondary communicative personality. One of the tasks of our scientific work is defining of the content of the notions of language personality, communicative personality, secondary language personality, secondary communicative personality. The article also shows correlation between the above mentioned notions and the notion of the communicative competence.
Опис
Ключові слова
науково-дослідна робота, комунікативна компетенція, мовна особистість, мовленнєва особистість, вторинна мовна особистість, вторинна мовленнєва особистість, елітарна мовна особистість, scientific research work, communicative competence, language personality, communicative competence, secondary language personality, secondary communicative personality, elitist language personality
Бібліографічний опис
Сучасні проблеми методики викладання мов та навчання іноземців у закладах вищої освіти : колективна монографія / Колектив авторів. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022.
DOI
ORCID:
УДК