Деякі питання щодо видового об’єкта диверсії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Досліджено проблему визначення видового об’єкта диверсії. Проаналізовано існуючі в науці вітчизняного кримінального права версії класифікації злочинів проти основ національної безпеки, кожна з яких вказує на приналежність диверсії до відповідного виду таких злочинів. Запропоновано авторську концепцію в частині належності такого злочину до відповідного виду злочинів.
Исследована проблема определения видового объекта диверсии. Проанализированы существующие в науке отечественного уголовного права версии классификации преступлений против основ национальной безопасности, каждая из которых указывает на принадлежность диверсии к соответствующему виду таких преступлений. Предложена авторская концепция в части принадлежности такого преступления к соответствующему виду преступлений.
In the article the problem of definition of a specific object of diversion is investigated. The existing in the science of domestic criminal law versions of the classification of crimes against the bases of national security are analyzed, each of which indicates the belonging of the sabotage to the corresponding type of such crimes. On the basis of the research carried out, the author’s conception is proposed with regard to the attribution of this crime to the corresponding type of crime.
Опис
Ключові слова
національна безпека, диверсія, видовий об’єкт, склад злочину, внутрішня безпека, економічна безпека, класифікація, национальная безопасность, диверсия, видовой объект, состав преступления, внутренняя безопасность, экономическая безопасность, классификация, national security, diversion, species object, crime structure, internal security, economic security, classification
Бібліографічний опис
Судова апеляція
DOI
ORCID:
УДК