Журналістика відкритих даних

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Назарчук С. Л.
Анотація
Методичні вказівки містять мету та завдання курсу, змістовий план лекційних занять, практичні та самостійні завдання для закріплення практичних навичок. Окремо подані питання для поточного та підсумкового контролю. З метою полегшення самостійного вивчення дисципліни наведено список рекомендованої літератури та електронні ресурси. Методичні вказівки призначені для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання.
Опис
Ключові слова
журналістика, відкриті дані, пошук даних з відкритих джерел, аналіз великих масивів інформації, витоки журналістики даних, інструменти пошуку та збору інформації з відкритих джерел, інструменти візуалізації даних, 061 Журналістика
Бібліографічний опис
Сидун І. В. Журналістика відкритих даних : метод. вказівки та завдання для здобувачів 1 курсу другого (магіст.) рівня спец. 061 Журналістика. – Одеса : Назарчук С. Л., 2022. – 25 с.
DOI
ORCID:
УДК
070(075.8)