Мистецтво телевізійного репортажу

Анотація
Актуальність та доцільність навчально-методичного посібника „Мистецтво телевізійного репортажу‖ визначено необхідністю розробки нових підходів до професійної освіти майбутніх фахівців телебачення, зокрема телевізійних репортерів, тому що проблема фахової підготовки телевізійних репортерів стала важливою для різних сфер життєдіяльності суспільства, майбутнє якого стає все більш залежним від мас-медіа. В суспільстві сьогодні підвищено роль інформації, тому змінюються погляди і на інформаційне телемовлення, і на роль телебачення у житті людини. Навчально-методичний посібник складається з трьох розділів – „Специфіка сучасної репортажної тележурналістики‖, „Режисерські та операторські аспекти підготовки телерепортажу‖, „Особливості відеовиробництва телерепортажу‖ та відповідного до кожному з них глосарію. Зазначений навчально-методичний посібник сприяє вирішенню таких завдань як зміцнення міждисциплінарних зв‘язків в межах блоку фахових дисциплін, систематизація понятійно-категоріального апарату майбутнього телерепортера, вдосконалення процесу фахової підготовки майбутніх телевізійних репортерів, сприяння процесу формування професійного мислення майбутніх телевізійних репортерів. Посібник має компенсувати дефіцит навчальної літератури з теорії й практики телевізійного репортажу, що сприятимуть більш глибокому розумінню студентами процесу створення телерепортажу.
Актуальность и целесообразность учебно-методического пособия «Искусство телевизионного репортажа» продиктованы необходимостью разработки новых подходов к профессиональному образованию будущих специалистов телевидения, в частности телевизионных репортеров, так как проблема профессиональной подготовки данных специалистов стала важной для различных сфер жизнедеятельности общества, будуще которого становится все болем зависимым от масс-медиа. Сегодня в обществе повысилась роль информации, изменились взгляды и на информационное вещание. Пособие состоит из трех разделов – «Специфика современной репортажной тележурналистики», «Режиссерские и операторские аспекты подготовки телерепортажа», «Особенности видеопроизводства телерепортажа» и соответствующего каждому из них глоссария. Данное учебно-методическое пособие способствует решению таких важних задач, как укрепление междисциплинарных связей в пределах блока специальных дисциплин, систематизация понятийно-категориального аппарата будущого телерепортера, оптимизация процесса профессиональной подготовки будущих телерепортеров, формирование профессионального мышления данных специалистов.
The relevance and practicability of ―The Art of Television Reporting‖ guidance manual is determined by the need for development of new approaches to professional education of future television experts, particularly television reporters, since the problem of professional training of television reporters became important for different areas of society‘s activity, as long as its future becomes increasingly dependent on mass media. The role of information increases in society these days. Therefore, the views on information broadcasting and role of television in human life change as well. The manual consists of three sections: ―Specific characters of modern reporting television journalism", ―Aspects of creation of television report by director and cameraman‖, "Features of television report video production" and corresponding glossary for each section. The manual contributes to solving such problems as increasing interdisciplinary connections within a block of professional disciplines, systematization of framework of categories and concepts of future television reporters, improvement of professional training of future television reporters, facilitating formation of professional thinking of future of television reporters. The manual shall compensate for the lack of educational materials concerning theory and practice of television reporting and promote a better students' understanding of television report creating process, role of the television reporter in it and the current format of this profession, consisting of three ones: journalist, cameraman and director
Опис
Ключові слова
телебачення, телерепортер, журналістська справа, технологія відеовиробництва, інформаційні жанри на телебаченні, телевидение, журналистская работа, технология видеопроизводства телерепортажа, информационные жанры на телевидении, television, television reporter, journalism, video production technology, informational genre on television
Бібліографічний опис
Мистецтво телевізійного репортажу: навч.-метод. посіб. для студ. за напрямом підготовки "Кіно-, телемистецтво" та "Тележурналістика" / А. Лiсневська, Т. Коженовська ; Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка .– Луганськ : Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2013 . – 189 с.
DOI
ORCID:
УДК