Особливості механізму взаємодії джерел міжнародного та національного права у правових системах загального типу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Міжнародний гуманітарний університет
Анотація
Стаття присвячена висвітленню особливостей механізму взаємодії джерел міжнародного та національного права у правових системах загального типу (права) на прикладі Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії, Канади, Австралійського Союзу, Сполучених Штатів Америки. Особливу увагу приділено аналізу моделей інкорпорації міжнародних договорів у національні правові системи. Автор акцентує увагу на необхідності закріплення у конституціях, конституційних актах, спеціальних законах (про систему джерел права) країн загального права механізму взаємодії національних джерел загального права з джерелами міжнародного права в межах правової системи з урахуванням основних параметрів такого механізму.
Статья посвящена освещению особенностей механизма взаимодействия источников международного и национального права в правовых системах общего типа (права) на примере Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Канады, Австралийского Союза, Соединенных Штатов Америки. Особое внимание уделено анализу моделей инкорпорации международных договоров в национальные правовые системы. Автор акцентирует внимание на необходимости закрепления в конституциях, конституционных актах, специальных законах (о системе источников права) стран общего права механизма взаимодействия национальных источников общего права с источниками международного права в пределах правовой системы с учетом основных параметров такого механизма.
Article is devoted to the lightening of peculiarities of the International and National Law legal sources mechanism of co-operation in the legal systems of Common Type (Law). As an example the legal systems of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Canada, the Commonwealth of Australia, the United States of America were used. Special attention was paid to analysis of the international treaties’models of incorporation into the national legal systems. The author focuses her attention on a need to fix up in the constitutions, constitutional acts, special laws (on the system of legal sources) of the Common Law countries the mechanism of the national Common Law legal sources with the International Law legal sources cooperation inside the borders of a legal system. The author insists on the idea that the basic parameters of such kind of mechanism should be taken into the consideration.
Опис
Ключові слова
джерела загального права, правова система, імплементація міжнародно-правових норм, міжнародний договір, моделі інкорпорації, право Європейського Союзу, тлумачення правових норм, механізм взаємодії джерел міжнародного та національного права, система джерел права, источники общего права, правовая система, имплементация международно-правовых норм, международный договор, модели инкорпорации, право Европейского Союза, толкование правовых норм, механизм взаимодействия источников международного и национального права, система источников права, legal sources of Common Law, legal system, implementation of the International Law legal norms, international treaty, models of incorporation, the Law of European Union, interpretation of legal norms, mechanism of International and National Law legal sources co-operation, system of legal sources
Бібліографічний опис
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету
DOI
ORCID:
УДК