Візуалізація інформації за допомогою інтелект-карт у процесі викладання філологічних дисциплін

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
The purpose of the article is to analyze the possibilities of cloud services for the creation of intelligence maps in order to use them in classes in philological disciplines «Academic Writing and Fundamentals of Academic Integrity» and «Actual Problems of Linguistics». The subject of consideration are the services MindMup2 for Google Drive, Miro, Coggle, MindMeister, during their study we used the empirical method, using pre-created or during the development of the map problem, and the comparative method, comparing technical capabilities relevant to teaching educational components «Academic Writing and Fundamentals of Academic Integrity» and «Actual Problems of Linguistics» for students of the educational and professional program «Applied Linguistics» specialty 035 Philology, specialization 035.10 Applied Linguistics. The result of studying this problem is to prove that mental maps are a relevant and effective way to visualize educational information of theoretical and applied nature, they can be used in preparation for lectures and seminars and directly in the classroom: students can collaborate by adding online elements to folders. This can be useful in the process of brainstorming, work on a course and qualification project, preparation of individual projects, etc. Practical value: the results can be used to develop educational and methodological complexes for teaching philological disciplines in the field of literary studies, linguistics, translation studies and applied aspects of philological science. Conclusions: Intelligence maps help to enhance memory, creativity and student activity. Prospects for the study are to analyze the possibilities of creating video content for classes, scribing (presentations), podcasts that will be useful for students with visual impairments.
Мета статті – проаналізувати можливості хмарних сервісів для створення інтелект-мап з метою їхнього застосування на заняттях з філологічних дисциплін «Академічне письмо та основи академічної доброчесності» і «Актуальні проблеми лінгвістики». Предметом розгляду є сервіси MindMup2 for Google Drive, Miro, Coggle, MindMeister, під час вивчення яких ми послуговувалися емпіричним методом, використовуючи карти, створені заздалегідь або під час розвʼязання проблеми, і зіставним методом, зіставляючи технічні можливості, актуальні для викладання освітніх компонентів «Академічне письмо та основи академічної доброчесності» і «Актуальні проблеми лінгвістики» студентам освітньої програми «Прикладна лінгвістика» спеціальності 035 Філологія, спеціалізація 035.10 Прикладна лінгвістика. Результатом вивчення цієї проблеми є доведення того, що ментальні мапи є актуальним і дієвим способом візуалізації навчальної інформації теоретичного та прикладного характеру, вони можуть бути використані під час підготовки до лекційних та семінарських занять і безпосередньо у процесі заняття: студенти можуть співпрацювати, додаючи в режимі онлайн елементи до мапи. Це може стати в нагоді під час брейн-стормінгу, роботи над курсовим та кваліфікаційним проєктом, підготовки ІНДЗ тощо. Галузь застосування: результати можуть бути застосовані для розробки навчально-методичних комплексів для викладання філологічних дисциплін у галузі літературознавства, лінгвістики, перекладознавства та прикладних аспектів філологічної науки. Висновки: інтелект-мапи сприяють активізації пам’яті і творчої енергії студентів. Перспективи дослідження полягають у аналізі можливостей створення відеоконтенту для занять, скрайбінгу (презентацій), подкастів, що стануть у нагоді зокрема для студентів із обмеженнями зору.
Опис
Ключові слова
mindmap, mental maps, MindMup2 for Google Drive, Miro, Coggle, MindMeister, e-learning, ментальні карти, карти мислення, дистанційне навчання
Бібліографічний опис
Проблеми онлайн-навчання філологічних дисциплін у вищій школі : зб. матеріалів наук.-практ. семінару каф. заг. та слов'ян. мовознавства ОНУ ім І. І. Мечникова / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Філол. ф-т; гол. ред. О. А. Войцева. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2023.
DOI
ORCID:
УДК