Роль іноземної мови в контексті сучасних вимог до професійної підготовки фахівців із міжнародних відносин в умовах інтеграційних і глобалізаційних світових процесів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Уманьський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини
Анотація
Сьогодні для забезпечення ефективності освітньої діяльності необхідно враховувати загальноцивілізаційні та національні тенденції розвитку суспільства, які є підґрунтям змін в освіті. Авторка виділяє один із напрямків, який передбачає безумовні зміни у професійній підготовці майбутніх фахівців із міжнародних відносин. У статті розглядається необхідність формування мовнокомунікативної компетенції студентів, визначаються основні комунікативні стратегії і тактики, здатні забезпечити ефективність комунікації у сфері міжнародних відносин.
Сегодня для обеспечения эффективности образовательной деятельности необходимо учитывать общецивилизационные и национальные тенденции развития общества, которые являются основой изменений в образовании. Автор выделяет одно из направлений, предусматривающее безусловные изменения в профессиональной подготовке будущих специалистов международных отношений. В статье рассматривается необходимость формирования речекомуникативной компетенции студентов, определяются основные коммуникативные стратегии и тактики, способные обеспечить эффективность коммуникации в сфере международных отношений.
The universal and national tendencies of societal development (as a base for changes in education) have to be taking into account for ensuring of effectiveness of educational activity. The author shows one of directions for future implicit changes in language speciality training of future international relations specialists. The article reveals the necessity to speechcommunicative competence formation of students; basic communicative strategies and tactics, which deliver the efficiency of communication in the international relations area, have been defined.
Опис
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету.
Ключові слова
фахівці з міжнародних відносин, іноземна мова, ефективність комунікації, мовнокомунікативна компетенція, специалисты международных отношений, иностранный язык, эффективность коммуникации, речекоммуникативная компетенция, international relations specialists, foreign language, effective communication, speech-communicative competence
Бібліографічний опис
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету
DOI
ORCID:
УДК