Стратегічний менеджмент в системі транспортної галузі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Переяслав–Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Анотація
Предметом статті є забезпечення стратегічного менеджменту в системі транспортної галузі. Мета статті – дослідження та популяризація стратегічного менеджменту в українському бізнес- середовищі за допомогою виділення важливості формування стратегії при створенні та діяльності суб’єкта господарювання транспортної галузі. Методологічною базою роботи є аналіз наукових публікацій та статистичних матеріалів. Результати роботи. Визначені технології стратегічного управління суб’єктом господарювання транспортної галузі. Запропоноване інструментальне забезпечення реалізації стратегії. Визначено роль місії як основного елементу стратегії суб’єкта господарювання галузі. Досліджено сутність стратегічних цілей та їх внесок в розвиток суб’єкта господарювання транспортної галузі. Визначені параметри змісту місії та критерії цільових пріоритетів. Запропоновані сучасні інструменти формування стратегічних цілей суб’єктів господарювання транспортної галузі, які удосконалюють процес стратегічного менеджменту. Галузь застосування результатів. Результати роботи можуть використовуватися в економічній та управлінській діяльності на макро- та глобальному рівні. Висновки. Представлений інструментарій стратегічного управління дає можливість керівництву суб’єкта господарювання транспортної галузі забезпечити підприємство довгостроковими цілями, які будуть направленні на різносторонній розвиток: починаючи від бізнес-процесів і закінчуючи іміджом в цілому. При залученні стратегії до щоденної роботи персоналу, суб’єкт господарювання транспортної галузі має змогу підвищити власну ефективність та результативність, що чітко відіб’ється в довгостроковій перспективі. Крім того, стратегія допомагає систематизувати роботу співробітників за допомогою різних методів мотивації та систем винагород. Подальші наукові дослідження будуть спрямовані на визначення можливостей застосування досвіду різних моделей стратегічного менеджменту на національних теренах.
Предметом статьи является обеспечение стратегического менеджмента в системе транспортной отрасли. Цель статьи – исследование и популяризация стратегического менеджмента в украинской бизнес-среде посредством выделения важности формирования стратегии при создании и деятельности субъекта транспортной отрасли. Методологической основой работы является анализ научных публикации и статистических материалов. Результаты работы. Определены технологии стратегического управления предприятием транспортной отрасли. Предложено инструментальное обеспечение реализации стратегии. Определена роль миссии в качестве основного элемента стратегии предприятия отрасли. Исследована сущность стратегических целей и их вклад в развитие предприятия транспортной отрасли. Определены параметры содержания миссии и критерии целевых приоритетов. Предложены современные инструменты формирования стратегических целей субъектов хозяйствования транспортной отрасли, которые совершенствуют процесс стратегического менеджмента. Область применения результатов. Результаты работы могут использоваться в экономической и управленческой деятельности на макро- и глобальном уровне. Выводы. Представленный инструментарий стратегического управления дает возможность руководству предприятия транспортной отрасли обеспечить предприятие долгосрочными целями, которые будут направлены на разностороннее развитие: начиная от бизнес-процессов и заканчивая имиджем в целом. При привлечении стратегии до ежедневной работы персонала, предприятие транспортной отрасли имеет возможность повысить собственную эффективность и результативность, которая четко отразится в долгосрочной перспективе. Кроме того, стратегия помогает систематизировать работу сотрудников с помощью различных методов мотивации и систем вознаграждений. Дальнейшие научные исследования будут направлены на определение возможностей применения опыта различных моделей стратегического менеджмента на национальном уровне.
The subject of the article is strategic technology management system transportation industry. The purpose of the article promotion of strategic management in the Ukrainian business environment highlight the importance of strategy formation in the creation and activities of the entity transport sector. The methodological basis of an analysis of scientific publications and statistical data. Results of the research. The Identified strategic technology management entity transport sector. The proposed tool ensuring the implementation of the strategy. The role of the mission as the main element of the strategy of the entity's industry. The essence of strategic objectives and their contribution to the development of the transport sector entity. The parameters of the mission content and criteria of target priorities. The proposed formation of the modern tools of strategic objectives entities transport sector that improve the strategic management. Scope of results of research. The results can be used in economic and administrative activity at the macro and global level. Conclusions. The present strategic management tool enables the management entity of the transport industry to provide enterprise long-term goals that will be directed to the development of diverse, ranging from business processes and ending with the image as a whole. In engaging strategy to the daily work of staff, the entity transport sector can increase its own efficiency and effectiveness, which is clearly reflected in the long term. In addition, the strategy helps to organize the work of staff from different methods of motivation and rewards. Further research will be used to identify opportunities for the use of the experience of different models of strategic management at the national territory.
Опис
Ключові слова
стратегічний менеджмент, стратегія, місія, стратегічні цілі, керівництво, суб’єкт господарювання транспортної галузі, персонал, стратегический менеджмент, стратегия, миссия, стратегические цели, руководство, предприятие транспортной отрасли, персонал, strategic management, strategy, mission, strategic objectives, the management entity of the transport industry personnel
Бібліографічний опис
Економічний вісник університету
DOI
ORCID:
УДК