Інститут необхідної оборони за кримінальним правом України та США: порівняльний аналіз

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Розбудова в України соціальної держави в рамках вступу до Європейського Союзу передбачає, що людина, її життя та здоров’я, честь і гідність визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю і їх захист є пріоритетним напрямком кримінально-правової політики української держави. В рамках цього постає питання про необхідність ефективного забезпечення правового регулювання інституту необхідної оборони як гарантії захисту громадянами своїх конституційних прав та свобод на рівні міжнародних стандартів.
Опис
Духовне життя суспільства та злочинність. Сьомі юридичні читання : матеріали наук. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (ОНУ ім. І. І. Мечникова, кафедра кримінального права, кримінального процесу і криміналістики, 11 грудня 2009 р.) / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; уклад. : Є. Л. Стрельцов, І. С. Доброход ; за заг. ред. Є. Л. Стрельцова. — Одеса : Астропринт, 2009.
Ключові слова
необхідна оборона, кримінальне право
Бібліографічний опис
Духовне життя суспільства та злочинність. Сьомі юридичні читання : матеріали наук. конф. (11 груд. 2009 р.)
DOI
ORCID:
УДК