Заклад культури як суб’єкт цивільних правовідносин

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Відповідно до ст. 1 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України) [1], цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засно-вані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників. Учасниками таких відносин є, зокрема, заклади культури, які набули статусу юридичної особи. Закладом культури вважається юридична особа, основною ді-яльністю якої є діяльність у сфері культури, або структурний підрозділ юридичної особи, функції якого полягають у прова-дженні діяльності у сфері культури (п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону Укра- їни «Про культуру» [2]).
Опис
Ключові слова
Цивыльний кодекс України, заклади культури, цивільні правовідносини
Бібліографічний опис
Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є.В. Васьковського : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 26 травня 2017 р.) / упоряд.і відповід.ред. І.С. Канзафарова ; Одес.нац.ун-т ім. І.І. Мечникова ; економ.прав.ф-т. – Одеса : Астропринт, 2017.
DOI
ORCID:
УДК