Причини правопорушень академічної доброчесності в закладах вищої освіти

dc.contributor.authorРябенко, Михайло Іванович
dc.contributor.authorRiabenko, Mykhailo I.
dc.date.accessioned2023-08-10T09:07:59Z
dc.date.available2023-08-10T09:07:59Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractСтаттю присвячено проблемі правопорушень академічної доброчесності у закладах вищої освіти України. Зокрема, аналізуються основні причини, що спричиняють відповідне діяння. У статті висвітлено сутність поняття «академічна доброчесність» та відповідно те, що вважається порушенням академічної доброчесності та до якої відповідальності можуть притягнути основних учасників освітнього процесу у відповідності до чинного законодавства. Визначено сутність поняття «правопорушення» та тлумачення поняття «причина». У ході дослідження виявлено, що порушення норм академічної доброчесності в закладі вищої освіти являють собою складний причинний комплекс, що включає безліч різноманітних за змістом, характером, часом і місцем тощо чинників. Проаналізовані основні суб’єктивні та об’єктивні чинники, що спонукають учасників освітнього процесу до порушення правових норм щодо дотримання стандартів академічної доброчесності під час навчальної та наукової діяльності у закладі вищої освіти. До суб’єктивних чинників належать обставини, що залежать від учасників освітнього процесу закладу вищої освіти: духовно-моральний рівень, мотиви зайняття відповідною діяльністю, небажання працювати, низький рівень правосвідомості, невміння провадити наукові дослідження тощо. До об’єктивних чинників належать обставини, які не залежать від учасників освітнього процесу: відповідні суперечності в колективі, соціальне становище, незадовільний рівень матеріально-технічного забезпечення тощо. Чинники об’єктивно-суб’єктивного характеру, які лише певною мірою залежать від конкретного учасника освітнього процесу: внутрішня дисципліна, відсутність належного відбору на посади наукових та науково-педагогічних працівників, зокрема щодо етичного рівня, недостатня поінформованість учасників освітнього процесу щодо вимог норм чинного законодавства щодо стандартів академічної доброчесності, неналежний контроль керівництва відповідних підрозділів та органів управління закладом вищої освіти, вимога формальних кількісних показників (публікацій, методичного забезпечення тощо).uk_UA
dc.description.abstractThe article is dedicated to solving the problem of academic integrity violations in higher education institutions of Ukraine. In particular, the fundamental causes that lead to such actions are analyzed. The article covers the essence of the concept of “academic integrity” and, thereafter, what is considered to be a violation of academic integrity and what responsibility the main participants of the educational process can be brought to in accordance with the current legislation. The essence of the concept of violation and the interpretation of the notion of cause are highlighted. During the study, it was revealed that academic integrity violation in higher education institutions is a complicated causal complex that includes a variety of factors, in terms of content, nature, time and place, etc. The main subjective and objective factors that encourage the participants of the educational process to violate the legal norms concerning the observance of the standards of academic integrity during the educational and scientific activity in the higher education institution are determined. Subjective factors include circumstances that depend on the participants of the educational process in higher education institution: spiritual and moral level, some motives for engaging in appropriate activities, unwillingness to work, low level of legal consciousness, lack of ability to carry out the research, etc. Objective factors involve circumstances that do not depend on the participants of the educational process: relevant contradictions in the team, social situation, unsatisfactory level of financial and technical support, etc. Factors of objective and subjective nature that depend on a particular participant of the educational process only to a certain extent: provision, internal discipline, lack of proper selection for the post of scientific and educational workers, including the ethical level: lack of awareness of the participants of the educational process concerning the requirements of the current legislation on the standards of academic integrity, incompetent control of the management bodies of relevant departments and governing bodies of higher education institution, the requirement for formal quantitative indicators (publications, methodological support, etc.).
dc.identifierУДК 378:174-047.22
dc.identifier.citationВісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2020.uk_UA
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-3-2-16
dc.identifier.urihttps://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/35802
dc.language.isoukuk_UA
dc.relation.ispartofseries;№ 3(36), ч. ІІ.
dc.subjectучасники освітнього процесуuk_UA
dc.subjectвідповідальністьuk_UA
dc.subjectсоціальна нормаuk_UA
dc.subjectнорма праваuk_UA
dc.subjectчинникиuk_UA
dc.subjectобставиниuk_UA
dc.subjectparticipants of educational processuk_UA
dc.subjectresponsibilityuk_UA
dc.subjectsocial normuk_UA
dc.subjectrule of lawuk_UA
dc.subjectfactorsuk_UA
dc.subjectcircumstancesuk_UA
dc.titleПричини правопорушень академічної доброчесності в закладах вищої освітиuk_UA
dc.title.alternativeThe causes of academic integrity violations in higher education institutionsuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
110-115.pdf
Розмір:
261.84 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: