Загальна та вікова психологія

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Методичні рекомендації з курсу «Загальна та вікова психологія» розроблені кафедрою загальної психології і психології розвитку особистості на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до навчального плану для спеціальності 102 "Хімія" очної та заочної форми навчання. Згідно з навчальним планом вивчення «Загальної та вікової психології» здійснюється на 1-му курсі очної та заочної форми навчання. Мета вивчення курсу "Загальна та вікова психологія" – допомогти студентам засвоїти теоретико-методичні підходи, надати студентам фундаментальні знання та розкрити закономірності функціонування та проявів психіки людини, провести аналіз закономірностей функціонування психіки на різних етапах розвитку людини, сприяти на цій основі підвищенню загальнокультурного рівня студентів, допомогти розумінню ними власної індивідуальності й розкриттю творчого потенціалу. До завдань курсу «Загальна та вікова психологія» належать: – розширення світоглядного і професійного горизонту в результаті ознайомлення з розвитком психології як науки та її галузей: загальної та вікової психології; – формування уявлення про психічну активність як засіб відображення та перетворення навколишнього світу; аналіз закономірностей функціонування психіки в онтогенезі; – ознайомлення з структурними компонентами психіки та їх взаємозв'язком; – формування студентами навичок свідомого самоконтролю та саморегуляції власних психічних станів та поведінки; – набуття студентами знання вікових закономірностей розвитку, розуміння особистісних особливостей розвитку людини, знання про новоутворення і діяльність в той чи інший віковий період. Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу. Засвоєння теми (поточний контроль) контролюється на практичних (семінарських) заняттях відповідно до конкретних цілей. Застосовуються такі засоби діагностики рівня підготовки студентів, як розв’язування ситуаційних задач, підготовка рефератів, проходження індивідуальних тестових завдань, тощо. Оцінка успішності студента з дисципліни виставляється за багатобальною шкалою з урахуванням оцінок засвоєння окремих тем. Після вивчення курсу «Загальна та вікова психологія» студент повинен знати: – предмет, основні категорії, принципи та методи психології як науки; структуру та логіку побудови психологічних досліджень, особливості зв’язку психології з іншими науками, предмет вивчення її основних галузей; – історію розвитку психології як науки та місце загальної та вікової психології в системі психологічних знань; визначення поняття «психіка», її функції та структуру; – зміст і механізми роботи інтелектуальної, афективної та вольової сфер особистості; – характеристику понять «індивід», «особистість», «індивідуальність», темперамент», «характер; специфіку розвитку та проявів психічних властивостей людини; – загальнотеоретичні проблеми психології розвитку; – закономірності, рушійні сили, показники розвитку індивіда та особистості на різних вікових етапах; сучасні умови розвитку дитини й дорослої людини.
Опис
Ключові слова
поняття про психологію, особистість, практичні завдання, завдання для самостійної роботи, 102 Хімія
Бібліографічний опис
Методичні рекомендації з курсу "Загальна та вікова психологія" для студентів напряму підготовки 102 "Хімія" освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».
DOI
ORCID:
УДК