Вдосконалення економічного механізму регулювання підприємницької діяльності в зонах розвитку «Зеленої економіки»

Анотація
Ринкові механізми функціонування економіки як сукупність важелів, використовуваних в системі управління, вимагає поглиблених теоретичних напрацювань на базі об'єктивних економічних закономірностей і введення реальних товарно-грошових відносин з урахуванням екологічних складових. Важливим моментом є регулювання підприємницької діяльності на основі вдосконалення економічного механізму. Прискорене зростання населення планети викликав загальне підвищення антропогенного навантаження на біосферу, довівши її в ряді випадків до критичного рівня. Відходи життєдіяльності людини і виробництва стали причиною практично повсюдного забруднення повітря, води і ґрунту. Поступова зміна забруднення навколишнього природного середовища і виснаження природних ресурсів призвело до процесу зміни (погіршення) якості навколишнього середовища. В результаті виникла загроза необоротної деградації природного середовища, коли зростання потреб людей і необхідність забезпечення життя зростаючого населення увійшли в конфлікт з природними обмеженнями екологічного характеру. Стало очевидним, що суспільство, керуючись концепцією сталого розвитку має звернути особливу увагу на створення зон (районів) «зеленої економіки», де будуть вирішуватися місцеві, державні і глобальні проблеми збереження природного потенціалу даної території, яка може складатися з декількох таких зон. Несприятливі впливу на населення можливих змін у навколишньому середовищі в реальних екосистемах завжди сприяють виникненню зон екологічного ризику, а в наслідку і зон екологічного лиха.
Market mechanisms of the functioning of the economy as a set of levers used in the management system, requires in-depth theoretical developments on the basis of objective economic patterns and the introduction of real commodity-money relations, taking into account environmental components. An important point is the regulation of entrepreneurship based on the improvement of the economic mechanism. The accelerated growth of the population of the planet caused a general increase in anthropogenic load on the biosphere, bringing it in some cases to a critical level. Waste human life and production have become the cause of almost universal pollution of air, water and soil. The gradual change in environmental pollution and the depletion of natural resources has led to a process of changing (deteriorating) the quality of the environment. As a result, there was a threat of irreversible degradation of the natural environment, when the growth of people's needs and the need to provide life to a growing population were in conflict with natural environmental constraints. It became clear that society, guided by the concept of sustainable development, should pay particular attention to the creation of zones (areas) of the "green economy", where local, state and global problems of preserving the natural potential of the territory, which may consist of several such zones, will be addressed. The adverse effects on the population of possible changes in the environment in real ecosystems always contribute to the emergence of zones of environmental risk, and in consequence, and areas of environmental disaster.
Опис
Ключові слова
синергический результат, районы экологического риска, зоны экологического бедствия, благосостояние населения, районы экологической устойчивости, ценность природных ресурсов, инновационно-модернизационный потенциал, synergistic result, areas of environmental risk, environmental disaster, human well-being, areas of environmental sustainability, value of natural resources, innovation and modernization potential, taxes
Бібліографічний опис
Економічні інновації
DOI
ORCID:
УДК