Простий складний жанр репортажу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016-11-21
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті конкретизуються особливості репортажу як жанру інформування. Простежено погляди теоретиків жанрової форми, зосереджена увага на складових, що забезпечують ефективне спілкування.
В статье конкретизируются особенности репортажа как жанра информирования. Прослежено взгляды теоретиков жанровой формы, сосредоточено внимание на составляющих, обеспечивающих эффективное общение.
The article specifies reporting features as a genre information. Traced the views of theorists of genre form, focuses on components that ensure effective communication.
Опис
Ключові слова
комунікація, репортаж, репортажний текст, фіксована миттєвість, наочність, теперішнє репортажу, нарис, коммуникация, репортажный текст, фиксированное мгновение, наглядность, настоящее репортажа, очерк, communication, reporting, reporting text, instant fixed, visibility, present reports, essay
Бібліографічний опис
DOI
ORCID:
УДК