Знищення більшовицькою владою українських націонал-комуністичних партій в Одесі (1920-1925 рр.)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті проаналізовано механізм здійснення більшовиками ліквідаційної кампанії щодо українських партій націонал-комуністичного спрямування. Показано процес самоусунення чи злиття з КП(б)У – УКП (боротьбистів), УПЛСР (борбистів) та УКП, які внаслідок цілеспрямованого тиску більшовиків зникли з одеського політичного життя.
В статье проанализированно механизм осуществления большевиками ликвидационной кампании к украинским партиям национал-коммунистической направленности. Показан процесс самоустранения или слияния с КП(б)У – УКП(боротьбистов), УПЛСР(борьбистов) и УКП, которые в последствии целенаправленного давления большевиков исчезли с одесской политической жизни.
The article analyzes the action by which the Bolsheviks implement the liquidation campaign for the Ukrainian parties of the national-communist orientation. The process of self-elimination or merger with KP (b) U-UKP (Borotbists), ULSR (wrestlers) and UCP, which after the purposeful pressure of the Bolsheviks disappeared from Odessas political life.
Опис
Ключові слова
ліквідація, КП(Б)У, націонал-комунізм, УКП (боротьбистів), УПЛСР (борбистів), УКП, укапісти, ликвидация, КП(б)У, национал-коммунизм, УКП(боротьбистов), УПЛСР(борьбистов), УКП, укаписты, liquidation, KP(b)U, national-communism, UKP(borotbists), UPLSR (borbists),, UKP, ukapists
Бібліографічний опис
Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І. І. Мечникова, 25-27 квітня 2017 р. Секція : Історичні науки / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т ; за заг. ред.: В. Г. Кушнір, Н. О. Петрова . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017 .
DOI
ORCID:
УДК