Аналітична хімія. Кількісний аналіз (тестові завдання)

Анотація
Аналітична хімія – це наука, яка розробляє теоретичні основи й методи хімічного аналізу. Практичним завданням аналітичної хімії є встановлення хімічного складу речовин або їх сумішей. В свою чергу, аналітична хімія, як одна з провідних дисциплін, останнім часом зазнала значних змін. Постійне зростання вимог до якості промислових матеріалів та продукції сільського господарства, розвиток науки поряд з необхідністю посилення контролю за станом навколишнього середовища, покращення діагностики захворювань людини та тварин – все це викликало появу та розробку цілого ряду прикладних завдань, які вимагають використання методів аналітичної хімії. Таким чином, знання методів аналітичної хімії необхідні практично у всіх сферах діяльності, а дисципліна «Аналітична хімія» в тому, чи іншому об’ємі має місце в навчальному процесі на різних природничих факультетах закладів вищої освіти. Серед численних методів сучасної аналітичної хімії особливе місце посідають фізико-хімічні (інструментальні) методи аналізу, які свідчать про найтісніший взаємозв’язок всіх методів й ілюструють їх єдиний фундаментальний принцип – зв’язок між фізичною властивістю та кількістю визначуваної речовини. В даних методичних вказівках викладено тестові завдання та рішення типових задач за темами: методи розділення та концентрування речовин, фізико-хімічні методи аналізу. Після кожного блоку подано запитання і завдання різної складності, робота над якими сприятиме глибшому засвоєнню учбового матеріалу.
Опис
Ключові слова
методи розділення, методи концентрування, фізико-хімічні методи аналізу, спектроскопічні методи, електрохімічні методи, потенціометричні методи, кондуктометричні методи, електрогравіметричний та кулонометричний методи, полярографічний та амперометрічний методи
Бібліографічний опис
Аналітична хімія. Кількісний аналіз (тестові завдання): практикум для самостійної роботи студентів ф-ту хімії та фармації. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 112 с.