Масово-комунікаційні функції шляху в «Одноповерховій Америці» І. Ільфа та Є. Петрова

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Стаття присвячена дослідженню наративу шляху, яким рухаються мандрівники-оповідачі публіцистичним світом, відтвореним у книзі подорожніх нарисів Іллі Ільфа та Євгена Петрова «Одноповерхова Америка». Встановлено, що шлях представлений тут на трьох семантичних рівнях. Перший – географічний, це міські вулиці та дороги, якими журналісти проїхали, щоб досягти своєї комунікаційної мети – зрозуміти Америку та американців. На другому рівні публіцисти узагальнюють факти, синтезуючи їх у масово-комунікаційну модель американської цивілізації та людини, яка її створила. Третій рівень шляху репрезентовано утопічною історичною концепцією авторів-ідеологів, які знають, у якому напрямку розвивається весь світ, тому вони взяли на себе пропагандистську функцію. Детально аналізується багата на події історія поїздки подорожуючих до Секвоя-парку, що дозволило показати синкретичний зв’язок кута зору обсерватора та наритиву шляху.
The article is devoted to the investigation of the way’s narrative, on which travelers-storytellers move, which is recreated in the book of travel essays written by Ilya Ilf and Yevgeny Petrov «One-Level America ». It is found out, that the way is represented on three semantic levels. The first one – geographic: city streets and roads, which journalists made to achieve their communication goal for understanding the Americans and America. At the second level writers summarize the facts, synthesizing them in a masscommunication model of American civilization and the man who created it. The third level is represented by utopian historical concept of authors-ideologues who know in which direction the whole world is developed, so they took the propaganda feature. The story of rich on events trip of travelers to Sequoia Park is analyzed in details, which allowed to show the syncretiс connection between the observer’s angle of vision and the narrative of the way.
Статья посвящена исследованию нарратива пути, по которому движутся путешественники- рассказчики, воссозданным в книге путевых очерков Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Одноэтажная Америка». Установлено, что путь представлен на трех семантических уровнях. Первый – географический, это городские улицы и дороги, по которым журналисты проехали, чтобы достичь своей коммуникативной цели – понять Америку и американцев. На втором уровне публицисты обобщают факты, синтезируя их в массово-коммуникационную модель американской цивилизации и человека, который ее создал. Третий уровень пути представлен утопической исторической концепцией авторов-идеологов, знающих, в каком направлении развивается весь мир, поэтому они взяли на себя пропагандистскую функцию. Детально анализируется бoгатая на события история поездки путешественников в Секвойя-парк, что позволило показать синкретичную связь угла зрения обсерватора и нарратива пути.
Опис
Ключові слова
«Одноповерхова Америка», публіцистична комунікація, подорожній нарис, травелог, шлях, наратив, «One-Level America», journalistic communication, travel essay, travelogue, narration, «Одноэтажная Америка», публицистическая коммуникация, путевой очерк, травелог, путь, нарратив
Бібліографічний опис
Образ.
DOI
ORCID:
УДК