Теоретичні основи аналітичної хімії. Розрахунки хімічної рівноваги

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В основу матеріалу покладено застосування «Закону діючих мас» до чотирьох типів хімічних реакцій: протолітичних, окиснювально-відновних, осадження-розчинення та комплексоутворення. Мета посібника – надати методичну допомогу студентам у закріпленні знань з теоретичних основ аналітичної хімії, зокрема з питань хімічної рівноваги, та набутті навичок з вирішення задач, а також практичного застосування констант рівноваги для того щоб управляти хімічними реакціями. Даний посібник вміщує навчальний матеріал з аналітичної хімії, розрахований на студентів ІІ курсу факультету хімії та фармації.
Опис
Ключові слова
навчально-методичний посібник, аналітична хімія, хімічна рівновага, Закону діючих мас, 102 Хімія
Бібліографічний опис
Теоретичні основи аналітичної хімії. Розрахунки хімічної рівноваги : навч.-метод. посіб. для студентів II курсу ф-ту хімії та фармації спец. 102 «Хімія» першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти / О. М. Чеботарьов, С. В. Топоров, О. М. Гузенко, О. М. Рахлицька. – Вид. 2-ге, допов. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова», 2019. – 111 с.
DOI
ORCID:
УДК