Демографічний перехід і сучасні геодемографічні процеси

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Анотація
Стаття присвячена сучасним геодемографічним процесам в Україні та регіоні Українського Причорномор´я. Розглядаються питання демографічних переходів. Проаналізовані основні геодемографічні показники, сучасна геодемографічна політика в Україні та її вплив розвиток геодемографічних процесів. Дається грунтовний аналіз показників сумарної народжуваності в субрегіонах Українського Причорномор´я, який в демографічних дослідженнях вважається найбільш коректним індикатором результатів дітородної діяльності населення. Зроблені висновки щодо демографічних перспектив регіону.
Статья посвящена современным геодемографическим процессам в Украине на примере Украинского Причерноморья. Рассматриваются вопросы демографических переходов. Проанализированы основные геодемографические показатели, современная геодеографическая політика в Украинеи ее влияние на развитие геодемографических процессов. Анализируются показатели суммарной рождаемости в субрегионах Украинского Причерноморья, который в демографических исследованиях считается наиболее корректным индикатором результатов детородной деятельноси населения. Сделаны выводы о демографических перспективах региона.
The article deals with current geodemographic processes in Ukraine as a whole, and in the Ukrainian Black Sea region. The problems of the demographic transition. Analyzed the main geodemographic indicators, modern geodemographic polіcy in Ukraine, geodemographic development processes. The rates of total fertility rate in sub-Ukrainian Black Sea region, which is in demographic research is considered the most valid marker for fertility activity of the population. The conclusions about the demographic prospects of the region.
Опис
Часопис соціально-економічної географії : міжрегіон. зб. наук. пр. / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків: [б. в.], 2012, Випуск 13(2)
Ключові слова
геодемографічний процес, геодемографічний перехід, демовідтворювально-територіальний комплекс, геодемографічна політика, геодемографический процесс, геодеографический переход, демовозобновляемо-территориальный комплекс, геодемографическая политика, geodemographic process, geodemographic transition, renewable-territoialny complex, geodemographic policy
Бібліографічний опис
Часопис соціально-економічної географії : міжрегіон. зб. наук. пр. / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків: [б. в.], 2012
DOI
ORCID:
УДК