Дослідження системи факторів впливу на інноваційну діяльність підприємств на макроекономічному рівні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті розглянуті основні напрями державної підтримки інноваційної політики підприємств. Визначено форми державної підтримки наукової та інноваційної діяльності підприємств. Структуровані фактори державного регулювання нноваційної діяльності підприємств. Визначені основні функції державних органів в інноваційній сфері. Дослідженні основні види і способи регулювання інноваційної діяльності в Україні. Розроблено інструменти державного регулювання інноваційної діяльності в Україні.
В статье рассмотрены основные направления государственной поддержки инновационной политики предприятий. Определены формы государственной поддержки научной и инновационной деятельности предприятий. Структурированы факторы государственного регулирования инновационной деятельности предприятий. Определены основные функции государственных органов в инновационной сфере. Исследованы основные виды и способы регулирования инновационной деятельности в Украине. Разработаны инструменты государственного регулирования инновационной деятельности в Украине.
In the article the main directions of state support of the innovation policy of the enterprises is identified. The form of state support for research and innovation activities of enterprises is determined. The factors of state regulation of innovation activities of enterprises are structured. The main function of state bodies in the sphere of innovation is identified. The basic types and methods of regulation of innovative activity in Ukraine are investigated. The tools of state regulation of innovative activity in Ukraine is developed.
Опис
Ключові слова
інноваційна діяльність, інноваційний розвиток, підприємство, суб’єкт господарювання, суб’єкт, державне регулювання, инновационная деятельность, инновационное развитие, предприятие, субъект хозяйствования, субъект, государственное регулирование, innovative activity, innovative development, enterprise, economic entity, subject, state regulation
Бібліографічний опис
Економіка.Фінанси.Право : щоміс. інформ.-аналітичний журн.
DOI
ORCID:
УДК