Место правопреемства в системе гражданского права

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Под правопреемством в гражданском праве следует понимать переход прав и/или обязанностей от одного лица (правопредшественника) к другому (правопреемнику) путем одновременной их утратой правопредшественником и приобретением их правопреемником в полном объеме [1, с. 72].
Опис
Ключові слова
правопреемство, гражданское право
Бібліографічний опис
Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присв. світлій пам’яті О.А. Пушкіна, 19-20 травня 2017 р. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Харків. областний осередок Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». – Харків: ХНУВС, 2017.
DOI
ORCID:
УДК