Діяльність Київської громади у спогадах Олександра Русова

Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті розглянуто відображення діяльності Київської громади у щоденнику українського земського статистика, етнографа, фольклориста і громадського діяча Олександра Русова. Визначена його власна роль та внесок у роботу організації через призму спогадів О. Русова, висвітлено особистості учасників Київської громади. З’ясована особливість дослідження історії України за допомогою щоденників та спогадів О. Русова.
В статье рассмотрено отражение деятельности Киевской Старой громады в дневнике украинского земского статистика, этнографа, фольклориста и общественного деятеля Александра Русова. Определена его собственная роль и вклад в работу организации через призму воспоминаний А. Русова, освещены личности участников Киевской громады. Выяснена особенность исследования истории Украины с помощью дневников и воспоминаний А. Русова.
The article is dedicated to the represent of activity of the Kyivska Gromada the memories of Ukrainian statistic, anthropologist, folklorist and social activist Alexander Rusov. The author defines its own role and contribution to the work of the organization through the prism of A. Rusov’s memories; it highlights the personalities of the Kyivska Gromada’s members. The author founds the features of the study of history of Ukraine through A. Rusov’s diaries and memories.
Опис
Ключові слова
Олександр Русов, Київська громада, Стара громада, спогади, В. Антонович, М. Драгоманов, Александр Русов, Киевская громада, Старая громада, воспоминания, Н. Драгоманов, Alexander Rusov, Kyivska Gromada, Stara Gromada, memories, V. Antonovych, N. Dragomanov
Бібліографічний опис
Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І. І. Мечникова, 25-27 квітня 2017 р. Секція : Історичні науки / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т ; за заг. ред.: В. Г. Кушнір, Н. О. Петрова . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017 .
DOI
ORCID:
УДК