Theoretical means for social entrepreneurship research in context of marketing 3.0

Анотація
Introduction. Modern development of socio-economic sector makes adjustments to market environment. Enterprises require expansion of their activities and feel necessity to diversify risks. Satisfaction of consumer needs is accompanied by introduction of innovations in various areas. Focusing on marketing 3.0, when market activity should not only ensure enterprise’s profitability, but also care about consumer and environment, is embracing more and more enterprises and becoming modern business responsibility. Therefore, the problem of social entrepreneurship research in context of sustainable development is becoming relevant and important. Aim and tasks. The main aim of this work is to formulate theoretical means for social entrepreneurship research, which should reveal peculiarities of tools to achieve global goals of sustainable development. To achieve this goal, the following tasks have been solved in this study: analysis of definitions and study the essence of “social entrepreneurship” concept; interconnection of social entrepreneurship goals with global goals of sustainable development and compliance with modern concept of marketing 3.0. Results. Research of “social enterprise” definition allows to define it as stable business structure, tended to selfdevelopment, which forms mechanism of social support and infrastructure development through close integration into social system. Social entrepreneurship is aimed at solving social problems and other goals of marketing 3.0. Social enterprise is considered in context of sustainable development, which is a concept that requires balance between satisfying current needs of people and protecting interests of future generations, ensuring their necessity for safe and healthy environment, and it must be able to contribute to global goals of sustainable development at local level. Conclusions. Social enterprises have become an acceptable mechanism for solving socio-economic problems, as they are developing and expanding new tools to achieve global goals of sustainable development at local level. Social entrepreneurship has opportunity to involve socially vulnerable groups in public life and expand citizens’ activity. Social entrepreneurship today is aimed at positive social changes and providing basic human needs in an optimal way.
Вступ. Сучасний розвиток соціально-економічної сфери вносить корективи в ринкове середовище. Підприємства відчувають потребу у розширенні своєї діяльності та диверсифікації ризиків. Задоволення потреб споживачів супроводжується впровадженням інновацій по різних напрямках. Орієнтація на маркетинг 3.0, коли ринкова діяльність повинна забезпечувати не тільки рентабельність підприємства, а ще й турбуватись про споживача і оточуюче середовище, охоплює все більшу кількість підприємств та стає обов’язком сучасного бізнесу. Тому питання дослідження соціального підприємництва на тлі сталого розвитку набуває актуальності та важливості. Мета і завдання. Основною метою роботи є обґрунтування теоретичних засад дослідження соціального підприємництва, що повинно розкрити особливості інструментарію з досягнення глобальних цілей сталого розвитку. Для досягнення поставленої мети у дослідженні вирішено коло завдань: аналіз визначень та дослідження сутності явища «соціальне підприємництво»; співвідношення мети існування соціального підприємництва з глобальними цілями сталого розвитку та відповідність сучасній концепції маркетингу 3.0. Результати. Дослідження дефініції «соціальне підприємство» дозволяє надати визначення її як стійкої бізнес- структури, схильної до саморозвитку, що формує механізм соціальної підтримки та інфраструктурного розвитку шляхом тісної інтеграції в суспільну систему. Соціальне підприємництво націлене на вирішення соціальних проблем та інших цілей маркетингу 3.0. Соціальне підприємство розглянуто у контексті сталого розвитку, що являє собою концепцію, необхідністю якої є встановлення балансу між задоволенням потреб сучасності для людей та захистом інтересів майбутніх поколінь, забезпечуючи їхню потребу у безпечному та здоровому довкіллі, то воно повинно бути спроможним сприяти досягненню глобальних цілей сталого розвитку на місцевому рівні. Висновки. Соціальні підприємства стали прийнятним механізмом розв’язання соціально-економічних проблем, оскільки займаються розробкою та поширенням нових інструментів щодо досягнення глобальних цілей сталого розвитку на локальному рівні. Соціальне підприємництво має можливість залучати до громадського життя соціально вразливі верстви населення та розширювати активність громадян. Соціальне підприємництво сьогодні спрямоване на позитивні соціальні зміни та забезпечення базових людських потреб оптимальним способом
Опис
Ключові слова
social entrepreneurship, social enterprise, social and ethical focusing, marketing 3.0, sustainable development, соціальне підприємництво, соціальне підприємство, соціальна-етична орієнтація, маркетинг 3.0, сталий розвиток
Бібліографічний опис
Економіка. Екологія. Соціум.