Регіональний менеджмент земельних ресурсів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2002
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Обґрунтована необхідність організації регіонального інтегрованого менеджменту земельних ресурсів, у якому поєднані такі головні напрямки: впровадження державного земельного кадастру; вдосконалення нормативноправової бази землеволодіння та землекористування, а також повна її реалізація в існуючій системі обліку земель; посилення захисту земельного фонду від деградації; нові принципи сільськогосподарської організації території; формування регіональних екологічних мереж.
Обосновывается необходимость организации регионального интегрированного менеджмента земельных ресурсов, который включает такие главные направления: введение государственного земельного кадастра; совершенствование нормативноправовой базы землевладения и ее полная реализация в действующей системе учета земельных ресурсов; усиление защ иты земельного фонда от деградации; новые принципы сельскохозяйственной организации территории; формирование региональных экологических сетей
There are some im portant points, which are depicted in the article. One of them is the necessity to organise integ rated regional land recourses m anagem ent. It consists of such m ain directions: providing of the State Land M anagem ent Cadastre; im provem ent of legal fram ew ork in Land Use and Land Owning and th eir introduction into the existing land Cadastre; land protection from degradation; new principles of agricultural land use; form ing of regional ecological netw orks
Опис
Ключові слова
земельні ресурси, інтегрований земельний менеджмент, земельний кадастр, територіальна організація, регіональні екологічні мережі, земельные ресурсы, интегрированный земельный менеджмент, земельный кадастр, территориальная организация, региональные экологические сети, land resources, nteg rated land m anagement i, land cadastre, territo ria l organization, regional ecological netw orks.
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК