Деформації статево-вікової структури населення та їх наслідки – демографічні хвилі у регіональних геодемографічних процесах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Анотація
На прикладі України та її регіонів розглядаються структурно-вікові деформації населення. У демографічній літературі проблема впливу статево-вікової структури населення на динаміку його чисельності розглядається уважніше, але теж ще недостатньо. Одна з цікавих настановок даної роботи полягає саме у пошуках методичних підходів щодо врахування структурних деформацій і демографічних хвиль у регіональних ГДП. Розроблена методика аналізу деформацій статево-вікової структури населення як чинника геодемографічних процесів країни та регіонів. Розглянуто регіональні ГДП і систематизовані регіони за інтенсивністю та амплітудами структурно-вікових деформацій.
На примере Украины и ее регионов рассматриваются структурно-возрастные деформации населения. В демографической литературе проблема влияния половозрастной структуры населения на динамику его численности рассматривается недостаточно. Одна из основных настановок данной работы заключается именно в поисках методических подходов по учету структурных деформаций и демографических волн в региональных ГДП. Разработана методика анализа деформаций половозрастной структуры населения как фактора геодемографичних процессов страны и регионов. Рассмотрены региональные ГДП и систематизированы регионы по интенсивности и амплитудам структурно-возрастных деформаций.
On the example of Ukraine and its regions are considered structure and age deformation of population. In the demographic literature, the problem of influence of gender and age structure of the population to the dynamics of population size are considered carefully, but still not enough. One of the interesting tasks of this work lies in the searching for methodological approaches taking into account structural deformations and demographic waves in regional GDP. The method of analysis of deformations of gender and age structure of the population as a factor in the geodemographic processes of country and regions are developed. Regional GDP are considered and regions are systematized by intensity and amplitude of structure and age deformations.
Опис
Часопис соціально-економічної географії : міжрегіон. зб. наук. пр. / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків: [б. в.], 2013, Випуск 14 (1)
Ключові слова
геодемографічний процес, структурні деформації, демографічні хвилі, статево-вікова структура, регіональні відмінності, геодемографический процесс, структурные деформации, демографические волны, половозрастная структура, региональные различия, geodemographic process, structural deformation, demographic waves, gender and age structure, regional differences
Бібліографічний опис
Часопис соціально-економічної географії : міжрегіон. зб. наук. пр. / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків: [б. в.], 2013
DOI
ORCID:
УДК