Активність аспартатамінотрансферази в органах щурів за умов гострої крововтрати

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Проведено дослідження активності аспартатамінотрансферази в тканинах та органах щурів в нормі та при анемії різної тривалості (7, 14 та 21 день). Виявлено пониження активності АсАТ при анемії, в усіх досліджуваних органах, порівняно із контрольною групою щурів. У тканинах серця найбільші пониження відбулося на 7 день анемії, в тканинах нирок - на 14 день, в тканинах печінки - на 21 день, в тканинах мозку протягом всього експерименту не відбулося різкого пониження активності АсАТ. Роботу «Активність аспартатамінотрансферази в органах щурів за умов гострої крововтрати» викладено на 32 сторінках, вона включає 8 рисунків, та 2 таблиці. В роботі викладено посилання на 37 публікацій (ЗО кирилицею та 7 латиницею).
A study of aspartate aminotransferase activity in the tissues and organs of rats in norm and in cases of anemia and for various durations (7, 14 and 21 days). The revealed decrease of activity of ASAT in anemia, in all the investigated organs compared to the control group of rats. In heart tissues, the greatest decrease occurred on day 7 of anaemia, in the tissues of the kidney on day 14 in the tissues of the liver on day 21, in the brain tissue during the experiment did not happen a sharp decrease in activity of AST. Diploma thesis "Aspartate aminotransferase activity in rat organs under acute blood" is expounded on 32 pages, it contains 8 figures and 2 tables. It provides links to 37 references-(30 cyrillic and 7 latinic).
Опис
Ключові слова
6.040102 біологія, амінотрансферази, анемія, aminotransferase, anemia
Бібліографічний опис
Паш, Н. В. Активність аспартатамінотрансферази в органах щурів за умов гострої крововтрати = Aspartate aminotransferase activity in rat organs under acute blood : дипломна робота бакалавра / Н. В. Паш; наук. кер. О. К. Будняк; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т, Каф. біохімії. – Одеса, 2016. – 32 с.
DOI
ORCID:
УДК