Research methodology functioning vertically integrated structure of agrifood sphere

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
НУХТ
Анотація
It is considered the main field of agriculture and agri-food sector, their similarities and differences. The study proved that the integration of agriculture should be viewed more broadly at the micro, meso and macro levels. On the basis of the research is built level of vertical integration in agriculture, which include: lower, middle, medium, high, full; every next (higher) level contains lower. The scheme of relationships within vertical integration, where the integrator serving agriprocessing enterprise sector. The comparative efficiency of vertically integrated and non-integrated firms.
Розглянуто основні сфери агропромислового комплексу та агропродовольчої сфери, їх збіги і відмінності. За результатами дослідження доведено, що інтеграцію в агропромислового комплексу потрібно розглядати більш широко на мікро-, мезо- та макрорівнях. На базі проведених досліджень побудовано рівні вертикальної інтеграції в агропромислового комплексу, до яких входять: нижній, передсередній, середній, високий, повний; кожний наступний (вищий) рівень містить нижні. Розроблено схему взаємозв'язків в рамках вертикальної інтеграції, де інтегратором виступає переробне підприємство агропродовольчої сфери. Проведено порівняльну ефективність виробництва у вертикально-інтегрованому і неінтегрованих підприємствах.
Опис
Наукові праці Національного університету харчових технологій. - К.: НУХТ. - 2015.
Ключові слова
agro sphere, agriculture complex, vertically integrated structures, агропродовольча сфера, агропромисловий комплекс, вертикально-інтегровані структури
Бібліографічний опис
Наукові праці Національного університету харчових технологій.
DOI
ORCID:
УДК