Спільне коріння символіки в українських родинних і календарних обрядах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті описані особливості світосприйняття нашими предками. Саме міфологічна свідомість є підґрунтям для спільної символіки в обрядах. Є необхідність у виокремленні самостійної науки – симвології. Конкретно розглядаються символи світла: сонце, місяць, зоря, зірки.
В статье описываются особенности мировосприятия нашими предками. Именно мифологическое сознание породило феномен мифа и обряда, а также стало основой для общей символики. Актуальным является выделение самостоятельной науки – символогии. В статье, на материале обрядовых песен, рассматриваются конкретные символы света: солнце, месяц, заря, звезды.
The special features of mythological consciousness are analyzed in this article. Mythological thinking is the basis of national system of symbols in the family traditions and in the calendar rituals. Now is the best time for a new science discipline – symbolology. The most important symbols of the light, such as Sun, Moon, Dawn, Stars are discribed in the ritualis songs.
Опис
Ключові слова
міфологічна свідомість, обряд, символ, мифологическое сознание, mythological thinking, ritual, symbol
Бібліографічний опис
Одеські етнографічні читання. Календарна обрядовість у життєдіяльності етносу : збірка наук. праць : матеріали міжнар. наук. конф. / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т [та ін.]; редкол.: В. К. Борисенко [та ін.]. – Одеса : Одеська міська друкарня (КП ОМД), 2011.
DOI
ORCID:
УДК