Проблеми взаємодії суб’єктів під час онлайн-навчання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Статтю присвячено дослідженню основних проблем взаємодії суб’єктів освіти під час онлайн-навчання. Особливу увагу звернено на феномен спілкування між викладачами та студентами як основну і найважливішу форму успішної педагогічної взаємодії. Розглядаються різні види можливих ризиків, поява яких у ході освітнього процесу зумовлена раптовими та терміновими змінами сучасної освітньої системи, пов’язаними з розповсюдженням коронавірусної інфекції.
The article is devoted to the study of the main interaction of subjects of the educational process problems during online learning. Special attention is paid to the phenomenon communications between educators and students as a basic and the most important form of the successful pedagogical interaction. The different types of the potential risks which may occur during educational process is caused by sudden and urgent modern education system associated with the spread of coronavirus infection.
Опис
Ключові слова
взаємодія, суб’єкти освіти, онлайн-навчання, традиційне навчання, ризик, interaction, subjects of the educational process, online learning, traditional version of learning, risk
Бібліографічний опис
Проблеми онлайн-навчання філологічних дисциплін у вищій школі : зб. матеріалів наук.-практ. семінару каф. заг. та слов'ян. мовознавства ОНУ ім І. І. Мечникова / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Філол. ф-т; гол. ред. О. А. Войцева. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2023.
DOI
ORCID:
УДК