Ціннісні орієнтири у правотворчій діяльності та її особливості в умовах трансформації суспільства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького
Анотація
У статті висвітлено ціннісні орієнтири у сучасній правотворчій діяльності і її основні особливості в умовах трансформації суспільства.
В статье освещены ценностные ориентиры в современной правотворческой деятельности и ее основные особенности в условиях трансформации общества.
The article describes the value landmarks of modem law-making activities and their main features in the conditions of a transformation of the society.
Опис
Альманах права : наук.-практ. юрид. журн. / Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2013.
Ключові слова
ціннісні орієнтири, правотворчість, правова система, норма права, ценностные ориентиры, правотворчество, правовая система, value landmarks, law-making, the legal system, proposition of law
Бібліографічний опис
Альманах права : наук.-практ. юрид. журн.
DOI
ORCID:
УДК